Home > ข่าวการศึกษา > ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

November 16, 2014

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 1. ความเป็นมา

ด้วยปัจจุบันโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยมีนักเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้จำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการใช้สอย ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559 ให้กับโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการก่อสร้างดังกล่าว 2. วัตถุประสงค์

ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อให้สามารถรองรับกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันและอนาคต 3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 12,845,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 แบบอาคารเรียน 324 ล/55-ก จำนวน 1 ชุด 72 แผ่น

4.2 รายการประกอบแบบอาคาร จำนวน 1 ชุด

4.3 หนังสือรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 เล่ม 93 หน้า

4.4 ราคากลางการก่อสร้างแบบ 324 ล/55-ก จำนวน 1 ชุด 5. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2559 6. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรืองานจ้าง

ภายใน 400 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างทำการตอกเสาเข็มเทคอนกรีตฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ

ติดตั้งเหล็กเสาอย่างน้อยถึงระดับชั้นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และได้ส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง รับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสาตอม่อคานพื้น ค.ส.ล. ระดับชั้นล่างทั้งหมด

ปูพื้นสำเร็จรูป (ยกเว้นเทคอนกรีตทับหน้า) ทางเท้ารอบอาคารเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และได้ส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง รับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เมื่อผู้รับจ้างทำการเทคอนกรีตทับพื้นชั้นล่างและก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสาคาน–พื้น

ระเบียงพื้นกันสาดบันได ค.ส.ล. ระดับชั้นที่ 2 (ยกเว้นปูพื้นสำเร็จรูป) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และได้ส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง รับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสาคาน–พื้นระเบียงกันสาดบันได ค.ส.ล. ระดับชั้นที่ 3 ปูพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และได้ส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง รับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสาคานพื้นบันได ค.ส.ล. ระดับชั้นที่ 4

ปูพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 3 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และได้ส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง รับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จถึงระดับหัวเสา รับโครงหลังคาปูพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 4 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และได้ส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง รับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งโครงหลังคาก่อผนังทำคานทับหลังก่อบล็อกช่องแสงเหนือประตู-หน้าต่าง

ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และได้ส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง รับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งระบบแปสำเร็จรูปมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งไม้บัวเชิงชายก่อผนังทำคานทับหลังก่อบล็อกช่องแสงเหนือประตู-หน้าต่างชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และได้ส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง รับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งวงกบประตู-วงกบหน้าต่างทั้งหมด (ยกเว้นผนังและประตูสำเร็จรูปห้องน้ำ-

ส้วม) ฉาบปูนผนังและโครงสร้างค.ส.ล. ภายในชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และได้ส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง รับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 10 จ่ายเงิน 8 % เวลาทำงาน 30 วัน

เมื่อผู้รับจ้างฉาบปูนเสร็จทั้งหมดทำฝ้าเพดานใต้หลังคาชั้นบนทั้งหมดปูกระเบื้องห้องน้ำ-ห้อง

ส้วมเดินท่อส้วมท่อน้ำทิ้งต่อออกไปยังช่องท่อด้านนอกทำผิวพื้นระเบียงทางเดินบันได-ชานพักเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และได้ส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง รับมอบงานเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 11 จ่ายเงิน 12 % เวลาทำงาน 30 วัน

เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งบานประตู–หน้าต่าง–ช่องแสงทั้งหมด (ยกเว้นลูกฟักกระจกหน้าต่าง)

เดินสายไฟฟ้าภายในทั้งหมด (ยกเส้นอุปกรณ์ไฟฟ้า) ติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ- ส้วมทั้งหมด ติดตั้งผนังและประตูสำเร็จรูปห้องน้ำ-ส้วมทั้งหมดทำฝ้าห้องน้ำฝ้าใต้ห้องน้ำทำผิวพื้นบันได–ชานพักราวบันไดราวระเบียงเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และได้ส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง รับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 12 จ่ายเงิน 20 % เวลาทำงาน 50 วัน

เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งถังบำบัดงานทาสีติดตั้งไฟฟ้าลูกฟักกระจก–หน้าต่างระบบประปาภายในงานครุภัณฑ์ทั้งหมดพร้อมทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมดตามแบบรูปรายการรวมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยตามที่กำหนดในสัญญาข้อ 18 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และได้ส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง รับมอบงานเรียบร้อยแล้ว 7. วงเงินในการจัดจ้าง

ราคากลางในการก่อสร้าง เป็นเงิน 26,881,000 บาท 8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดย

เปิดเผยตัวภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่

สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

โทรสาร : 035-323892

เว็บไซด์ : กรมบัญชีกลาง ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ›

ศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: