Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๑๙ (เลย – หนองบัวลำภู) จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สพม.๑๙ (เลย – หนองบัวลำภู) จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

November 18, 2014

675971.JPG

เมื่อเช้าวันนี้ (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557) นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ซึ่งมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ประธานและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ประธานและคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประธานและเลขานุการเครือข่ายสหวิทยาเขต และบุคลากรใน สพม.19 จำนวนกว่า 70 คน ณ ห้องจามจุรี โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

…………………………………..

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ//ข่าว

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.991215344238545.1073742388.279…

18 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: