Home > ข่าวการศึกษา > สพป.น่าน เขต ๑ คัดเลือกโรงเรียนร่วมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

สพป.น่าน เขต ๑ คัดเลือกโรงเรียนร่วมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

November 24, 2014

677888.jpg

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ซึ่ง สพป.น่าน เขต 1 ได้รับการคัดเลือกเป็นเขตพื้นที่นำร่องเข้าร่วมโครงการตามความพร้อมและความสมัครใจ จำนวน 20 เขตทั่วประเทศ จาก สพฐ. เลือกโรงเรียนตามเกณฑ์ เขตละ 15 โรงเรียน โดยมี รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1 ซึ่งผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้ร่วมโครงการ 15 โรงเรียน มีดังนี้ โรงเรียนบ้านน้ำงาว โรงเรียนบ้านผาตูบ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ อำเภอเมืองน่าน โรงเรียนบ้านสาลีก โรงเรียนบ้านท่ามงคล โรงเรียนบ้านจอมจันทร์วิทยาคาร อำเภอเวียงสา โรงเรียนบ้านก้อ โรงเรียน บ้านน้ำพาง อำเภอแม่จริม โรงเรียน ชุมชนบ้านนาหลวง โรงเรียบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง โรงเรียนบ้านเมืองจัง อำเภอภูเพียง โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ และโรงเรียน บ้านห้วยแฮ้ว อำเภอสันติสุข ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการพัฒนากระบวนการทำงานที่ยึดโรงเรียนเป็นฐาน และมีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนควบคุมการดำเนินงาน และใช้กระบวนการเชิงบริหารปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในโรงเรียน เพื่อให้ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนให้มากที่สุด ส่วนโครงการสนับสนุนอื่น ๆ อาทิ การไปอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆที่จะเป็นตัวดึงครูออกจากห้องเรียน และดึงตัวผู้บริหารออกจากโรงเรียน ให้จำกัดให้มากที่สุด นอกจากนี้จะมีการปรับระบบการพัฒนาครูใหม่ จากเดิมที่เน้นส่งครูไปอบรมสัมมนาจนมีข้อครหาเรื่องทิ้งห้องเรียน มาเป็นการให้ครูอยู่ในห้องเรียนแล้วนำระบบการอบรมพัฒนาครูเข้าไปแทน โดยมีระบบชี้แนะการสอนงานและการแนะนำ รวมทั้งมีการถ่ายวิดีโอการเรียนการสอนแล้วให้ครูและผูบริหารร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ พร้อมมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้ครูลงมือปรับพฤติกรรมการเรียนการสอนจริง ๆ และสุดท้ายคือการปลดล็อคสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ทั้งระบบบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล งานธุรการ และการบริหารการเงิน ทั้งนี้อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติ หรือต้องแก้ไขระเบียบกฎหมายในบางประเด็น ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการพร้อมที่จะให้การสนับสนุน

24 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: