Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สิงห์บุรี จัดงานวันพระมหาธีรราชเจ้า

สพป.สิงห์บุรี จัดงานวันพระมหาธีรราชเจ้า

November 26, 2014

678767.JPG

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดงานวันพระมหาธีรราชเจ้า วันนี้ เป็นวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน กำเนิดลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงได้กำหนดให้เป็นวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ และตามประเพณีที่ปฏิบัติ จะมีลูกเสือ เนตรนารี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี ตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัย สถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานที่สาธารณะ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่าน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยม ๑๒ ประการให้กับเยาวชน จังหวัดสิงห์บุรี กองลูกเสือ เนตรนารี หน่วยงาน/สถานศึกษาต่าง ๆ ทุกสังกัดในจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้ร่วมประกอบพิธีถวายบังคมถวายราชสดุดี ในนาม “คณะลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี” ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมงคลแห่งนี้ สำหรับการประกอบพิธีถวายบังคม และถวายราชสดุดี ประจำปีนี้ มีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา จาก สำนักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสิงห์บุรี ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสิงห์บุรีโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ สังกัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี รวม ๑,๕๒๓ คน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในการนี้ นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ถวายพวงมาลาในนาม “ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี” ในฐานะผู้แทนของบรรดา ลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดสิงห์บุรี และเป็นประธานถวายราชสดุดี กล่าวให้โอวาท และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามโรงเรียนสิงห์บุรี

25 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: