Home > ข่าวการศึกษา > ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ย้ำ ๖ เรื่องหลักเอาใจใส่ และเร่ง ช่วงก่อนสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗

ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ย้ำ ๖ เรื่องหลักเอาใจใส่ และเร่ง ช่วงก่อนสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗

November 29, 2014

680164.JPG

สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ย้ำ ๖ เรื่องหลักให้เอาใจใส่และเร่งในช่วงที่ก่อนสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมค่ายลูกเสือวังม่วง นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ซึ่งศูนย์พัฒนาการศึกษาสร้อยดอกหมากเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดประชุม มีนายชยานนท์ มูลพิมพ์ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก รายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด ๑๒ ศูนย์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ทุกคน นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เปิดเผยว่า เรื่องสำคัญที่อยากให้ดำเนินการในช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณ คือ เร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เน้นนักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน มุ่งประเมินผลได้มาตรฐาน ฝึกทักษะการสื่อสารสู่สากล พัฒนาคนเป็นคนดี และเรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งกลั่นจากกลยุทธ์ นโยบายของ สพฐ. และ คสช. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ และเฉลิมฉลองวันพ่อ ๕ ธันวามหาราช เรื่องยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในช่วง ๒ เดือนนี้ ฝากประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนครูหาวิธียกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เทคนิควิธีขึ้นอยู่กับแต่ละศูนย์ จุดสำคัญน่าจะอยู่กับครูผู้สอน ปีนี้เขตฯ มีกรอบการใช้เงินยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้เป็นข้อสอบมาตรฐาน ขอให้ประธานศูนย์ไปตีโจทย์เร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ ใส่ใจและตระหนักให้เข้มแข็ง เพราะ สพฐ.เน้นจุดนี้เป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพ ขอฝากโรงเรียนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ของเขต หรือของศูนย์ อย่างน้อยให้มีการพัฒนาขึ้น เรื่องการอ่านออกเขียนได้ ฝากศึกษานิเทศก์ดูข้อมูลให้ดี เพื่อประกาศก่อน ๒ เมษายน ๒๕๕๗นักเรียนในเขตปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ฝากผู้บริหารกระตุ้นเตือนผู้บริหารเอาใจใส่เป็นพิเศษให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ให้ได้ มุ่งประเมินผลได้มาตรฐาน คือการรับรองโดยหน่วยงานภายนอก (สมศ) เรื่องบริบท เช่น โครงการห้องเรียนคุณภาพ มีการดูแลห้องน้ำห้องส้วม มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ผลสัมฤทธิ์ดี เด็กอ่านออกเขียนได้ มีสถิติดี โรงเรียนน่าจะผ่านการรับรองในมาตรฐานเบื้องต้น อีกส่วนหนึ่งเน้นไปที่การใช้ข้อสอบกลางของเขตทุกชั้นที่จะสอบพร้อมกัน เพื่ออนุมัติและตัดสินผลการเรียน เป็นโครงการหลักอีกหนึ่งโครงการที่ตั้งใจว่าจะให้มีการสอบและอนุมัติตัดสินผลการเรียนที่ได้มาตรฐานเดียวกัน

เรื่องภาษาอังกฤษ สพฐ.มีความมุ่งหวังที่จะจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ในหน้าที่การงาน ฝากผู้บริหารให้ความสำคัญ ปีงบประมาณนี้ศึกษานิเทศก์จะ KM บอกแนวว่าจะทำอะไร อย่างไร การพัฒนาคนเป็นคนดี ให้ความสำคัญกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตร และค่านิยม ๑๒ ประการของ คสช.อยากให้ผู้บริหารใส่ใจกับการขับเคลื่อนการคัด การอ่าน และการเขียน จะใช้ค่านิยม ๑๒ ประการเป็นหลัก การแข่งขันทักษะวิชาการ ที่ จ.สกลนคร โรงเรียนที่จะไปแข่งขันขอให้ผู้บริหารกำชับเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน

เรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการและ คสช. ประธานเปิดเผยว่าไม่น่าเป็นห่วง แม้จะรับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้แต่ขอให้แก้ไขได้ทันการ เพื่อเฉลิมฉลองในวันพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้อย่างภาคภูมิใจ สำหรับเรื่องการเรียนการสอนทางไกล ศึกษานิเทศก์จะเป็นผู้กำหนดบทบาทให้ครูเข้าใจหน้าที่ ส่วนเรื่องการพัฒนาให้ดีมีประสิทธิภาพนั้น ปีการศึกษาหน้าจะทำอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเชื่อมั่นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะดีขึ้น นอกจากนี้อยากให้ทุกโรงเรียนติดตั้ง DLTV และเอาใจใส่อย่างจริงจัง นำคอนเซ็บของ BBL มาผสม เชื่อว่าจะเป็นพื้นฐานของการคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียนเรียนวิชาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น แม้ว่าปีการศึกษานี้จะจัดการศึกษาได้ไม่เต็มสูตร แต่ปีการศึกษาหน้าตั้งใจจะใช้ตารางสอนของ DLTV ๙๘ โรงเรียนเป็นเป้าหมายหลักร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก ๔๙ โรงเรียนให้ติดตั้ง จัดหาทั้งโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ฝากท่านประธานศูนย์ไปคุยกับเพื่อนในศูนย์เครือข่าย นี่เป็นเรื่องหลักที่จะย้ำให้ผู้บริหารได้เอาใจใส่ และเร่งในช่วงที่จะสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ กล่าว

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง : ถ่ายภาพ / รายงาน

27 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: