Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ชม.เขต ๔ ขับเคลื่อน UNDO การใช้สิทธิ์กลับไปรับบำนาญ ตามสูตร พ.ศ.๒๔๙๔

สพป.ชม.เขต ๔ ขับเคลื่อน UNDO การใช้สิทธิ์กลับไปรับบำนาญ ตามสูตร พ.ศ.๒๔๙๔

December 8, 2014

685682.JPG

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชม.เขต 4 ดำเนินการประชุมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494 (พ.ร.บ.UNDO) ประธานเปิดประชุมโดยนายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 4 เปิดเผยว่าประกาศในราชการกิจจานุเบกษา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 และ พ.ร.บ.นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชการกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มีผลบังคับใช้วันที่ 13 ธันวาคม 2557 สมาชิกและผู้รับบำนาญที่ประสงค์จะ UNDO สามารถติดต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อรับแบบฟอร์มต่างๆ และสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่จันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558

นส.พูนศิริ วิทามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่าได้เชิญวิทยากรจากคลังจังหวัดเชียงใหม่ นายสมบูรณ์ ชุมแสง เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน และนายอดิเทพ อภิวงค์งาม นักวิชาการคลังชำนาญการ ให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจรายละเอียดแก่ข้าราชการสังกัด สพป.ชม.เขต 4 ตามกำหนดการดังนี้

วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2558 ช่วงเช้าราชการบำนาญอำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่วาง ภาคบ่ายจะเป็นข้าราชการบำนาญอำเภอแม่วาง อำเภอสารภี และ อำเภอดอยหล่อ

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ช่วงเช้า จะเป็นข้าราชการบำนาญ อ.หางดง และช่วงเวลาบ่ายจะเป็น ผู้บริหารการศึกษา / ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / ผู้ที่สนใจประสงค์จะเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง…

อ้อยทิพย์ รุณผาบ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ ประสานงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฝฐิตารีย์ / คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว เผยแพร่ผ่านสื่อ http://www.prcmi4.com http://www.obec.go.th(ข่าวภาคเหนือ) http://www.eduthainews.com (ข่าวภาคเหนือ) http://www.Facebookข่าวการศึกษาไทย.com http://www.facebook.com/prcmi4 http://www.facebook.com/thitareekhumnil/ www. facebook.com/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ.ทั่ว ปท. http://www.facebook.com/เครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ Line สพป.ชม.เขต 4 Line เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.เขต 4 Line ปชส.สพท.เชียงใหม่ Line Pr.สพฐ.Northern Line ชมรม ปชส.กพฐ.ปท.

08 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: