Home > ข่าวการศึกษา > ร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็ดทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ๖ รายก

ร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็ดทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ๖ รายก

December 13, 2014

ร่างขอบเขตของงาน

โครงการก่อสร้างอาคารศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบของโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกาย

และการเคลื่อนไหว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ความเป็นมา

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในสังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นโรงเรียนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวนั้น ในปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนได้รับหลังจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ ๒ ชั้น, อาคารหอนอนแบบพิเศษ 3 ชั้น, ก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย), อาคารบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ หน่วย, บ้านพักครูมาตรฐาน ๒o๗, โรงหุงต้มและประกอบอาหาร เพื่อใช้สำหรับเป็นอาคารเรียน อาคารหอพักนักเรียน อาคารสำหรับหุงต้ม และปรุงอาหารให้กับนักเรียนและเป็นที่พักสำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ได้ประกาศจัดตั้งใหม่ยังไม่มีสิ่งก่อสร้างใด ๆ จึงได้ดำเนินงานจัดงานสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น อาคารหอนอนแบบพิเศษ 3 ชั้น อาคารที่พักภารโรงแบบแฟลต 8 หน่วย โรงหุงต้มและประกอบอาหาร บ้านพักครู ๒07 อาคารบ้านพักครู 8 หน่วย(แบบแฟลต 8 หน่วย) ให้กับโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนมีอาคารเรียน อาคารหอนอน ครูบุคลากร ในโรงเรียนมีที่พักอาศัย และโรงหุงต้ม สำหรับปรุงอาหารนักเรียน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ ๒ ชั้น อาคารหอนอนแบบพิเศษ 3 ชั้น ก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย) อาคารบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ หน่วย บ้านพักครูมาตรฐาน ๒o๗ โรงหุงต้มและประกอบอาหาร 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช

2. เพื่อใช้เป็นหอนอนและที่พักสำหรับโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

3. เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยของครูและบุคลากรโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

4. เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบและปรุงอาหารให้กับนักเรียนโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 3.คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๖.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๖.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๖.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๖.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๖.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000,000.- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช” เชื่อถือ และผู้เสนอราคาจะต้องยื่นต้นฉบับหนังสือรับรองผลงานพร้อมต้นฉบับของคู่สัญญาดังกล่าวมาด้วย “โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช” จะคืนต้นฉบับเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้เสนอราคาภายหลังการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว

๖.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอรายชื่อ สถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า โดยต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับภาคี สาขาละ ๑ คน ๖.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้

(๑) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

(๒) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียน ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(๓) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายรับเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาตั้งแต่ 2,000,000 (สองล้านบาท) ขึ้นไป กับโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรืนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ก่อสร้างตามแบบรูปรายการ ของกลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๖ รายการคือ

– อาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

– อาคารหอนอนแบบพิเศษ ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

– บ้านพักครูมาตรฐาน ๒๐๗ จำนวน ๑ หลัง

– อาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย) จำนวน ๑ หลัง

– บ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ หน่วย จำนวน ๑ หลัง

– อาคารโรงหุงต้มและประกอบอาหาร จำนวน ๑ หลัง

๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานอย่างละเอียด และชัดเจนให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง ยื่นต่อผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการก่อสร้างภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา

๔.๓ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ข้อ ๔.๒ อย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างให้ผู้ว่าจ้างทราบอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

๔.๔ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นของใหม่ที่ผู้รับจ้างจัดหามาเอง ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุก่อสร้างที่ผู้รับจ้างรายเดิมทิ้งไว้ (ถ้ามี) โดยให้ผู้รับจ้างขนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุก่อสร้างเก่าของผู้รับจ้างรายเดิม ไปยังที่ที่ทางราชการกำหนด

๔.๕ ในการก่อสร้างต่อจากงานเดิมที่ผู้รับจ้างรายเดิมก่อสร้างไว้ ถือเป็นภาระของผู้รับจ้างในการซ่อมแซมแก้ไขโครงสร้างเดิมหรืองานเดิมที่ผู้รับจ้างรายเดิมก่อสร้างไว้ หรือรื้อทิ้งในกรณีที่ไม่สามารถใช้งานต่อได้ เพื่อให้สามารถก่อสร้างต่อหรือก่อสร้างใหม่ได้อย่างมั่นคงแข็งแรงเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการและวัตถุประสงค์ของทางราชการ และควรเสนอราคาค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ไว้ในชั้นการเสนอราคาต่อทางราชการ

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ให้เริ่มทำงาน จำนวนงวดในการส่งมอบงาน ๑๒ งวด

งานงวดที่ ๑ คิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖.๑๖ ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

รายการที่ ๑ งานอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ๒ ชั้น

– ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างและเจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมทำการเจาะเสาเข็มทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๒ งานอาคารหอนอนแบบพิเศษ ๓ ชั้น

– ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างและเจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมทำการเจาะเสาเข็มทั้งหมด แล้วเสร็จพร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วเสร็จ ระยะเวลาภายใน ๖o วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ ๒ คิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๗.๐๐ ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

รายการที่ ๑ งานอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ๒ ชั้น

– หล่อเทคอนกรีตโครงสร้าง ฐานราก,เสาตอม่อ,คาน,พื้นและเสา ค.ส.ล. ชั้นล่างทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๒ งานอาคารหอนอนแบบพิเศษ ๓ ชั้น

– หล่อเทคอนกรีตโครงสร้าง ฐานราก,เสาตอม่อ ค.ส.ล. ทั้งหมด แล้วเสร็จพร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วเสร็จ ระยะเวลาภายใน ๑๑o วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ ๓ คิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘.๕๐ ของวงงินค่าก่อสร้างทั้งหมดจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

รายการที่ ๑ งานอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ๒ ชั้น

– หล่อเทคอนกรีตโครงสร้าง คาน,พื้น,เสา ค.ส.ล.ชั้นที่ ๒ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๒ งานอาคารหอนอนแบบพิเศษ ๓ ชั้น

– หล่อเทคอนกรีตโครงสร้าง คาน,พื้น,เสา ค.ส.ล.ชั้นล่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๔ งานอาคารบ้านพักภารโรง ๘ หน่วย ๓ ชั้น

– หล่อเทคอนกรีตโครงสร้าง ฐานรากและส่วนโครงสร้าง ค.ส.ล. จนถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑(ยกเว้นพื้นชั้นที่ ๑)ทั้งหมด แล้วเสร็จพร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วเสร็จระยะเวลาภายใน ๑๕o วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ ๔ คิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘.๘๒ ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด

รายการที่ ๑ งานอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ๒ ชั้น

– หล่อเทคอนกรีตโครงสร้าง คาน,พื้น,เสา ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๒ งานอาคารหอนอนแบบพิเศษ ๓ ชั้น

– หล่อเทคอนกรีตโครงสร้าง คาน,พื้น,เสา ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๓ งานอาคารครู ๘ หน่วย (แฟลต ๓ ชั้น)

– หล่อเทคอนกรีตฐานราก,คานคอดินและส่วนโครงสร้าง ค.ส.ล. จนถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑ (ยกเว้นพื้นชั้นที่ ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

รายการที่ ๔ งานอาคารบ้านพักภารโรง ๘ หน่วย ๓ ชั้น

– หล่อเทคอนกรีตเสารับคานชั้นที่ ๒ ,คาน ,พื้น ,กันสาดชั้นที่ ๒ รวมทั้งบันได ค.ส.ล. ถึงระดับชั้นที่ ๒ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๕ งานอาคารบ้านครู ๒o๗ ๑ ชั้น

– ทำการก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. และติดตั้งโครงหลังคา (ยกเว้นพื้นชั้น ล่าง)ทั้งหมด แล้วเสร็จพร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วเสร็จ ระยะเวลาภายใน ๑๙o วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ ๕ คิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๗.๐๖ ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

รายการที่ ๑ งานอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ๒ ชั้น

– หล่อเทคอนกรีตโครงสร้าง ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือทั้งหมด พร้อมทั้งติดตั้งโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

รายการที่ ๒ งานอาคารหอนอนแบบพิเศษ ๓ ชั้น

– หล่อเทคอนกรีตโครงสร้าง ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือทั้งหมด พร้อมทั้งติดตั้งโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

รายการที่ ๓ งานอาคารครู ๘ หน่วย (แฟลต ๓ ชั้น)

– ทำการหล่อเทคอนกรีตเสารับคานชั้นที่ ๒ ,พื้น,กันสาดชั้นที่ ๒ รวมทั้งบันได ค.ส.ล.ถึงระดับชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

รายการที่ ๔ งานอาคารบ้านพักภารโรง ๘ หน่วย ๓ ชั้น

– หล่อเทคอนกรีตเสารับคานชั้นที่ ๓ ,คาน ,พื้น ,กันสาดชั้นที่ ๓ รวมทั้งบันได ค.ส.ล.ถึงระดับชั้นที่ ๓ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๕ งานอาคารบ้านครู ๒o๗ ๑ ชั้น

– ทำการมุงกระเบื้องหลังคา ,เทคอนกรีตพื้นชั้นล่าง , ก่อผนังอิฐ ,หล่อเสาเอ็นและเอ็นทับหลังประตู-หน้าต่าง ,ติดตั้งประตู-หน้าต่าง , ติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมด แล้วเสร็จพร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วเสร็จระยะเวลาภายใน ๒๓o วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ ๖ คิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕.๓๙ ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด

รายการที่ ๑ งานอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ๒ ชั้น

– ทำการมุงกระเบื้องหลังคา ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๒ งานอาคารหอนอนแบบพิเศษ ๓ ชั้น

– ทำการมุงกระเบื้องหลังคา ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๓ งานอาคารครู ๘ หน่วย (แฟลต ๓ ชั้น)

– ทำการหล่อเทคอนกรีตเสารับคานชั้นที่ ๓ ,พื้น,กันสาดชั้นที่ ๓ รวมทั้งบันได ค.ส.ล.ถึงระดับชั้นที่ ๓ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๔ งานอาคารบ้านพักภารโรง ๘ หน่วย ๓ ชั้น

– หล่อเทคอนกรีตเสารับคานชั้นหลังคา และส่วนโครงสร้าง ค.ส.ล. ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๕ งานอาคารบ้านครู ๒o๗ ๑ ชั้น

– ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องถ้วนตามรูปแบบและ รายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ พร้อมทั้งเก็บเศษขยะ – เศษไม้และทำความสะอาดพื้นบริเวณสถานที่ก่อสร้างทั้งหมดเรียบร้อยทั้งหมด แล้วเสร็จพร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วเสร็จระยะเวลาภายใน ๒๗o วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ ๗ คิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖.๘o ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด

รายการที่ ๑ งานอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ๒ ชั้น

– ทำการก่อผนังอิฐ,ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง(ยกเว้นกรอบบานและกระจก) ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๒ งานอาคารหอนอนแบบพิเศษ ๓ ชั้น

– ทำการก่อผนังอิฐ,ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง(ยกเว้นกรอบบานและกระจก) ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๓ งานอาคารครู ๘ หน่วย (แฟลต ๓ ชั้น)

– ทำการหล่อเทคอนกรีตเสารับคานหลังคา ค.ส.ล. ,กันสาดชั้นหลังคาและโครงสร้าง ค.ส.ล.ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๔ งานอาคารบ้านพักภารโรง ๘ หน่วย ๓ ชั้น

– ติดตั้งโครงหลังคา และส่วนประกอบของหลังคา ,มุงกระเบื้องหลังคา ทั้งหมด แล้วเสร็จพร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วเสร็จระยะเวลาภายใน ๓๑o วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ ๘ คิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๗.๓๓ ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด

รายการที่ ๑ งานอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ๒ ชั้น

– ทำการฉาบปูนผนังก่ออิฐและฉาบปูนโครงสร้าง ค.ส.ล. ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๒ งานอาคารหอนอนแบบพิเศษ ๓ ชั้น

– ทำการฉาบปูนผนังก่ออิฐและฉาบปูนโครงสร้าง ค.ส.ล. ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๓ งานอาคารครู ๘ หน่วย (แฟลต ๓ ชั้น)

– ทำการติดตั้งโครงหลังคา ,ส่วนประกอบของหลังคา,มุงกระเบื้องหลังคา ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๔ งานอาคารบ้านพักภารโรง ๘ หน่วย ๓ ชั้น

– ทำการก่ออิฐผนัง , ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นบานประตู-หน้าต่าง) ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๖ งานอาคารโรงหุ้งต้มและประกอบอาหาร ๑ ชั้น

– ทำการก่อสร้างโครงสร้าง ค.ส.ล.ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมติดตั้งโครงหลังคาและมุงกระเบื้องหลังคา

ทั้งหมด แล้วเสร็จ พร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วเสร็จระยะเวลาภายใน ๓๕o วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ ๙ คิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘.๑๗ ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด

รายการที่ ๑ งานอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ๒ ชั้น

– ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน,เดินติดตั้งสายไฟฟ้า ( ยกเว้นดวงโคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ) ทั้งหมด แล้วเสร็จ

– ทำการเดินติดตั้งงานระบบท่อสุขาภิบาล ( ยกเว้นเครื่องสุขภัณฑ์ ) ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๒ งานอาคารหอนอนแบบพิเศษ ๓ ชั้น

– ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน,เดินติดตั้งสายไฟฟ้า ( ยกเว้นดวงโคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ) ทั้งหมด แล้วเสร็จ

– ทำการเดินติดตั้งงานระบบท่อสุขาภิบาล ( ยกเว้นเครื่องสุขภัณฑ์ ) ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๓ งานอาคารครู ๘ หน่วย (แฟลต ๓ ชั้น)

– ทำการก่ออิฐผนัง ,ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๔ งานอาคารบ้านพักภารโรง ๘ หน่วย ๓ ชั้น

– ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน,ฉาบปูนผนัง , ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ,เดินสายไฟฟ้า ( ยกเว้นดวงโคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ) ,หล่อคอนกรีพื้นชั้นล่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๖ งานอาคารโรงหุงต้มและประกอบอาหาร ๑ ชั้น

– ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องถ้วนตามรูปแบบและ รายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ พร้อมทั้งเก็บเศษขยะ – เศษไม้และทำความสะอาดพื้นบริเวณสถานที่ก่อสร้างทั้งหมดเรียบร้อยทั้งหมด แล้วเสร็จพร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วเสร็จ ระยะเวลาภายใน ๓๙o วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ ๑o คิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๙.๙๙ ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด

รายการที่ ๑ งานอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ๒ ชั้น

– ทำการตกแต่งงานผิวพื้น ,ผิวผนัง,ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง-ช่องแสงพร้อมกระจก ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๒ งานอาคารหอนอนแบบพิเศษ ๓ ชั้น

– ทำการตกแต่งงานผิวพื้น ,ผิวผนัง,ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง-ช่องแสงพร้อมกระจก ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๓ งานอาคารครู ๘ หน่วย (แฟลต ๓ ชั้น)

– ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน,ฉาบปูนผนัง ,เทพื้นชั้นล่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๔ งานอาคารบ้านพักภารโรง ๘ หน่วย ๓ ชั้น

– ทำการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า ,ทาสี และก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมดตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ รวมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างตามสัญญาเสร็จเรียบร้อยทุกประการ พร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วเสร็จระยะเวลาภายใน ๔๓o วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ ๑๑ คิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑o.๔๕ ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด

รายการที่ ๑ งานอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ๒ ชั้น

– ทำการตกแต่งทาสีอาคาร,ติดตั้งลิฟท์,ติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้า,ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ำ-ส้วม,ติดตั้งราวมือจับ,ราวทรงตัว,ราวบันได,ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๒ งานอาคารหอนอนแบบพิเศษ ๓ ชั้น

– ทำการตกแต่งทาสีอาคาร,ติดตั้งลิฟท์,ติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้า,ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ำ-ส้วม,ติดตั้งราวมือจับ,ราวทรงตัว,ราวบันได,ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๓ งานอาคารครู ๘ หน่วย (แฟลต ๓ ชั้น)

– ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องถ้วนตามรูปแบบและ รายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ พร้อมทั้งเก็บเศษขยะ – เศษไม้และทำความสะอาดพื้นบริเวณสถานที่ก่อสร้างทั้งหมดเรียบร้อย

ทั้งหมด แล้วเสร็จ พร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วเสร็จระยะเวลาภายใน ๔๗o วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) คิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๔.๓๓ ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด

รายการที่ ๑ งานอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ๒ ชั้น

– ทำการติดตั้งงานเครื่องครุภัณฑ์จัดซื้อ/จัดหา ทั้งหมด แล้วเสร็จ

– นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ พร้อมทั้งเก็บเศษขยะ – เศษไม้และทำความสะอาดพื้นบริเวณสถานที่ก่อสร้างทั้งหมดเรียบร้อย

รายการที่ ๒ งานอาคารหอนอนแบบพิเศษ ๓ ชั้น

– ทำการติดตั้งงานเครื่องครุภัณฑ์จัดซื้อ/จัดหา ทั้งหมด แล้วเสร็จ

– นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ พร้อมทั้งเก็บเศษขยะ – เศษไม้และทำความสะอาดพื้นบริเวณสถานที่ก่อสร้างทั้งหมดเรียบร้อยพร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นการถูกต้องระยะเวลาภายใน ๕๑o วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 6. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 105,134,600.- บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 7. ราคากลาง

ราคากลางค่าก่อสร้าง 105,270,470.84- บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านหนึ่งสองแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์) ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 200,000.- บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 200,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 8. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 9. สถานที่ติดต่อ

เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ร่างขอบเขตของงานนี้ โดยเปิดเผยตัวได้ที่

8.1 ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึง โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช) 132 ม.3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 โดยระบุชื่อ ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

8.๓ ทางโทรสารหมายเลข 075-763369 คณะกรรมการกำหนดร่างของเขตของงาน (Terms of reference : TOR) ได้ร่วมกันจัดทำร่างขอบเขตของการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ ๒ ชั้น, ก่อสร้างอาคารหอนอนแบบพิเศษ 3 ชั้น, ก่อสร้างอาคารบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ หน่วย, ก่อสร้างโรงหุงต้มและประกอบอาหาร, ก่อสร้างบ้านพักครูมาตรฐาน ๒๐๗, ก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย) และเห็นชอบใช้เป็นข้อกำหนดในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่าง

เอกสารการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ /2557

โครงการก่อสร้างอาคารศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบรวม 6 รายการ

ตามประกาศโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว

ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

……………………………………………………………………………………….

ด้วย “โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างอาคารศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบของโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 6 รายการ ได้แก่ อาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ ๒ ชั้น,อาคารหอนอนแบบพิเศษ 3 ชั้น,อาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย), อาคารบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ หน่วย, บ้านพักครูมาตรฐาน ๒o๗, โรงหุงต้มและประกอบอาหารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.1 แบบรูปรายการ ตามละเอียดของกลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ ๒ ชั้น, อาคารหอนอนแบบพิเศษ 3 ชั้นโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช) และกองออกแบบและก่อสร้าง กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(บ้านพักครูมาตรฐาน ๒๐๗, อาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย), บ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ หน่วย, อาคารโรงหุงต้มและประกอบอาหาร)

1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา

1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1.5 แบบสัญญาจ้าง

1.6 แบบหนังสือค้ำประกัน

(1) หลักประกันซอง

(2) หลักประกันสัญญา

1.7 สูตรการปรับราคา

1.8 บทนิยาม

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.9 แบบบัญชีเอกสาร

(2)บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1.10 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

1.11 งวดเงินและงวดงาน 2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคา

2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000,000- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช” เชื่อถือ และผู้เสนอราคาจะต้องยื่นต้นฉบับหนังสือรับรองผลงานพร้อมต้นฉบับของคู่สัญญาดังกล่าวมาด้วย “โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช” จะคืนต้นฉบับเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้เสนอราคาภายหลังการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว

2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอรายชื่อ สถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า โดยต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับภาคี สาขาละ ๑ คน

2.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้

(1) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

(๒) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียน ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(๓) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายรับเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3. หลักฐานเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิ

ศุกร์, 12 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: