Home > ข่าวการศึกษา > ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคอีสาน สืบศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นอีสาน สร้างผลงานสู่สากล

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคอีสาน สืบศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นอีสาน สร้างผลงานสู่สากล

December 13, 2014

688058.JPG

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 11 ธ.ค.57 ที่หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จ.สกลนคร ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 13 ธ.ค.57 โดยมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับและแนะนำจังหวัดสกลนครต่อประธานในพิธี และคณะผู้เข้าร่วมงานซึ่งประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ข้าราชการครู นักเรียน จากทุกเขตพื้นที่การศึกษา นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพด้านทักษะวิชาการ วิชาชีพ ตลอดจนเป็นการนำเสนอผลงานการจัดการศึกษาของหน่วยงาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ให้สาธารณชนได้ทราบ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่นการแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น การจัดนิทรรศการ (ถนนคนเรียน) การประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) รวมทั้งสิ้น 167 กิจกรรม จำนวน 683 รายการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 61 เขตพื้นที่ มัธยมศึกษา 15 เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาเอกชน ศูนย์การศึกษาพิเศษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภายใต้คำขวัญ “สืบศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นอีสาน สร้างผลงานสู่สากล” การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ลงได้เพราะได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานราชการภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดสกลนคร ทุกแห่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคอีสาน/ข่าว

13 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: