Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

December 16, 2014

สพป.ชัยนาท จัดอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด

688694.jpg

น.ส.ศศิธร ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับ

จังหวัด พร้อมบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.ชัยนาท มีผู้บริหารและ

ครูโรงเรียนเอกชน เข้ารับการอบรม จำนวน 110 คน การอบรมกำหนด 2 วัน ในวันที่ 13 และ 14 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษาโดยการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้พื้นฐานและมีการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก การผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับอุปสงค์ทั้งภายในประเทศและระดับสากล เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกประชาธิปไตย ความมีวินัย การแบ่งหน้าที่การทำงาน จิตอาสา เสริมสร้างทักษะและให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ takone ภาพ/ข่าว/พิมพ์

ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เยี่ยมชมให้ขวัญกำลังใจแก่ครูนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64

689198.jpg

นายสันติ แสงระวี ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ เยี่ยมชมและให้ขวัญกำลังใจครู นักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและแสดงผลงานในเต็นนิเทรรศการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภายใต้คำขวัญ“สุดยอดเด็กใต้ ก้าวไกล สู่สากล” พร้อมร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดงาน และว่าที่ ร.ต.นรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและการแสดงต่างๆของนักเรียนมีการมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตของภาคใต้ ณ บริเวณลานพระอาทิตย์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

ติดตามแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

688861.jpg

***///สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดเน้นในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ด้านผู้เรียนคือ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีสมรรถนะที่สำคัญสู่มาตรฐานสากล ในข้อ (๑.๑.๓) นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ และให้สำนักทดสอบทางการศึกษาหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และดำเนินการติดตามแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตกลุ่มเป้าหมายต่อไป

***/// เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางณัทภัสสร สนั่นไหว และนางศุภรัตน์ สุนทรโชติ จากสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้มาติดตามแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ โดยมีนายเสนอ ทองจีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ กล่าวต้อนรับ นายสวาท ภักดีบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ ทุกคนรับการติดตามการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ในครั้งนี้ ภาพข่าว/สุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

15 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: