Home > ข่าวการศึกษา > ประกาศโรงเรียนบ้านคำสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง (๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง

ประกาศโรงเรียนบ้านคำสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง (๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง

December 27, 2014

โรงเรียนบ้านคำสว่าง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง (๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๕๗,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๗๐,๗๗๕ บาท

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านคำสว่าง

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ เดือน มกราคม

พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านคำสว่าง และกำหนดเสนอราคา ในวันที่

๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ..๒,๙๓๐… บาท ได้ที่ ห้องงบประมาณ โรงเรียนบ้านคำสว่าง ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nkpedu1.org หรือ http://www.gprocurement.go.th. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑ – ๘๗๓๓๕๖๐ , ๐๘๗ – ๒๒๐๑๐๙๗ ในวันและเวลาราชการ นางสาวปิยพัขร์ งามจริง : รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ห้องสมุดเบื้องต้น 1 รหัสวิชา ง21285 ›

ศุกร์, 26 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: