Home > ข่าวการศึกษา > ประกาศร่าง TOR ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี สพป.นครพนม เขต ๑

ประกาศร่าง TOR ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี สพป.นครพนม เขต ๑

January 7, 2015

๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงเรียนขณะนี้มีอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการใช้สอย ซึ่งทำให้ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาความจำเป็นดังกล่าวได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการก่อสร้างดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน

๒.๒ เพื่อสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

๒.๓ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอาคารเรียน

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ให้นำรายละเอียดจากเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๒ “คุณสมบัติของผู้เสนอราคา” เช่น

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ณวันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๗๐,๗๗๕ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

๓.๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับจ่าย หรือแสดงบงัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖.๒ ผู้เสนอราคาซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๖.๓ ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับโรงเรียนต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑. แบบการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔.๑.๑ แบบอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

๔.๑.๒ รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๕ อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

๔.๑.๓ สรุปผลการประเมินราคากลาง

๔.๑.๔ รายการแบ่งงวดงาน

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

๖. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง ภายใน ..๒๔๐…..วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง

๗. วงเงินงบประมาณในโครงการเป็นเงิน ….๓,๔๘๓,๑๐๐……….. บาท

ราคากลางในการก่อสร้าง เป็นเงิน …..๓,๗๖๑,๐๐๐………. บาท

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ..๗,๐๐๐…. บาท

จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอราคาลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า

๗,๐๐๐…… บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ….๗,๐๐๐….. บาท

จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอราคาลดราคาครั้งถัด ๆ ไปต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า …๗,๐๐๐…. บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดย

เปิดเผยตัวภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่

๑) ทางไปรษณีย์ : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ๔๘๑๓๐

๒) โทรศัพท์ : ๐๘-๑๒๖๑-๑๘๖๗ , ๐๘-๐๗๖๒-๒๑๓๑ ,๐๘-๑๗๖๙-๕๔๕๕

๓) โทรสาร : …………………………………….-……………………………………………………………..

๔) ทางเว็บไซต์ : …………………………………………………………………………………………………..

๕) EmailAddress : Nongpukwan-2500@hotmail.com ‹ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประกาศ โรงเรียนคลองบางปิ้ง เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่ พร้อมอุปกรณ์การมุง แบบ 017 ประจำปีงบประมาณ 2558 ›

พุธ, 7 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: