Home > ข่าวการศึกษา > ประกาศร่าง TOR โรงเรียนบ้านผักคำภู เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง

ประกาศร่าง TOR โรงเรียนบ้านผักคำภู เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง

January 8, 2015

อาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง

โรงเรียนบ้านผักคำภู ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงเรียนบ้านบ้านผักคำภู ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง จำนวน ๑ หลัง เนื่องจากอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการใช้สอย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาความจำเป็นดังกล่าวได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน

๒.๒ เพื่อสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๑,๕๕๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย

ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

๓.๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖.๒ ผู้เสนอราคาซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government

Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๖.๓ ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับโรงเรียนต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่

การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔.๑.๑ แบบอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง

๔.๑.๒ รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้างพ.ศ. ๒๕๕๕อาคารเรียนแบบสปช.๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง๒ชั้น๔ห้องเรียน)ใต้ถุนโล่ง

๔.๑.๓ ราคากลางงานก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๔ สรุปผลการประเมินราคากลาง

๔.๑.๕ สรุปแบบปริมาณวัสดุ

๔.๑.๖ รายการแบ่งงวดงาน

๔.๒.๑ ปรับพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง ระดับความสูงของพื้นอาคารที่จะสร้าง จะต้องเทียบระดับเดียวกันกับพื้นชั้นหนึ่งของอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ หลังเดิมที่ปลูกสร้างไว้ก่อนในโรงเรียน

๔.๒.๒ งานป้องกันและปิดกันสถานที่ขณะทำงานที่ต้องการก่อสร้าง พร้อมทำความสะอาดตลอดระยะเวลาการทำงาน

๔.๒.๓ งานขนย้ายเศษวัสดุและสิ่งปฏิกูลขณะทำการก่อสร้าง พร้อมเคลื่อนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ตลอดเวลาทำงาน

๔.๒.๔ งานที่พักคนงาน โรงเก็บวัสดุ หรืออาคารชั่วคราว ที่จัดให้มีขึ้นในขณะกำลังก่อสร้าง

๔.๒.๕ ซ่อมแซมปรับปรุงทางเข้า-ออก ในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ตลอดเวลาการทำงาน

๔.๒.๖ สาธารณูปโภคขณะก่อสร้าง

๔.๒.๗ งานอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. ระยะเวลาส่งมอบงานจ้าง

ภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่งงวดงาน/งวดเงินเป็น ๔ งวด

๗. วงเงินงบประมาณ

เงินงบประมาณในโครงการเป็นเงิน ๓,๔๘๓,๑๐๐ บาท (งบประมาณ ๒๕๕๗ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) ดังนี้

ราคากลางในการก่อสร้าง เป็นเงิน ๓,๖๒๔,๐๐๐ บาท

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่

๑) ทางไปรษณีย์ : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักคำภู หมู่ ๖ ตำบล นาใน อำเภอ พรรณานิคม

จังหวัด สกลนคร รหัสไปรษณีย์ ๔๗๑๓๐

๒) โทรศัพท์ : ๐๘๒ – ๘๕๖๕๓๓๒, ๐๘๗ – ๒๒๗๓๖๒๒, ๐๙๐ – ๘๔๑๗๑๒๕

๔) ทางเว็บไซต์ : http://www.obec.go.th , http://www.gprocurement.go.th,

http://www.pkpschool.ac.th

๕) Email Address : pkpschool2@hotmail.com ‹ ประกาศ โรงเรียนคลองบางปิ้ง เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่ พร้อมอุปกรณ์การมุง แบบ 017 ประจำปีงบประมาณ 2558 ประกาศ แบบเปิดเผยราคากลางโรงเรียนบ้านตาลเหนือ (แบบ ป.ป.ช. 7 ) ›

พุธ, 7 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: