Home > ข่าวการศึกษา > ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมพิธีมอบ ผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมพิธีมอบ ผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

January 12, 2015

696616.JPG

เช้าวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ที่หอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปภัมภ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายชยาวุธ จันทร ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานมอบให้แก่ราษฎร เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนได้รับความเดือนร้อนจากอากาศหนาวจากทุกตำบล จำนวน ๑๐๐ ครัวเรือน มีนายนราธร ศรประสิทธิ์ นายอำเภอโกสุมพิสัย รายงาน ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมพิธีมอบ

ในโอกาสนี้ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้โอวาทพิเศษแก่ราษฎร และส่วนราชการในนโยบาย ๕ ด้าน ได้แก่ อุดมการณ์การณ์วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ความรู้รักสามัคคีปรองดอง และสมานฉันท์, การขยายผลแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ และทฤษฎีใหม่ ,หมู่บ้านรักษาศีล ๕ การปลอดอบายมุข ยาเสพติด และผิดกฎหมาย, การรักษาความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย คลองสวย น้ำใส และความมีวินัยกลายเป็นคนยุคใหม่, และรณรงค์เรื่องสุขภาพ การออกกำลังกาย ขับขี่ปลอดภัย ความมีวินัยจราจร ตลอดทั้งได้อวยพรปีใหม่ให้คนไทยมีสุขภาพดีทุกคน

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง : ถ่ายภาพ/รายงาน

09 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: