Home > ข่าวการศึกษา > ประกาศร่าง TOR โรงเรียนบ้านเขาดิน(คลองหาด) สพป.สระแก้ว เขต ๑ ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๒/๒๖( ๑ ชั้น ๕ ห้องเรียน )

ประกาศร่าง TOR โรงเรียนบ้านเขาดิน(คลองหาด) สพป.สระแก้ว เขต ๑ ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๒/๒๖( ๑ ชั้น ๕ ห้องเรียน )

January 13, 2015

1. ความเป็นมา

ด้วยโรงเรียนบ้านเขาดิน ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ขณะนี้มีอาคารเอนกประสงค์ไม่เพียงพอต่อการใช้สอยซึ่งทำให้ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาความจำเป็นดังกล่าวได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ( 1 ชั้น 5 ห้องเรียน ) ดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน

2.2 เพื่อสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

2.3 เพื่อทดแทนอาคารเรียนเดิมที่ชำรุด

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ให้นำรายละเอียดจากเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 2 “คุณสมบัติของผู้เสนอราคา” เช่น

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ณวันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,040,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ

3.6 ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

3.5.1 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.5.2 ผู้เสนอราคาซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.5.3 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับโรงเรียนต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น………2…………งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ…40….. ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม ขุดหลุม หล่อฐานราก หล่อตอม่อ หล่อคานคอดิน หล่อเสารับคานโครงหลังคา ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายใน………90……….. วัน

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ…60….. ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตีฝ้าเพดาน ก่ออิฐ ติดตั้งประตู-หน้าต่าง ฉาบปูน ทาสี ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งครุภัณฑ์และรายการอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ รื้อถอนบ้านพักคนงาน ทำความสะอาด เก็บขยะ ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายใน……80….. วัน

5. ระยะเวลาดำเนินการ

6. ระยะเวลาส่งมอบงานจ้าง ภายใน 170 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาสัญญาจ้าง

7. วงเงินในการจัดจ้าง ภายในวงเงิน 2,095,000 บาท

ราคากลางในการก่อสร้างเป็นเงิน 2,729,000 บาท

**ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ(Minimum Bid)ไม่น้อยกว่าครั้งละ 4,000 บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอราคาลดราคาครั้งถัด ๆ ไปต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อย กว่า 4,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดย

เปิดเผยตัวภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่

1) ทางไปรษณีย์ : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน

หมู่ 8..ตำบลคลองหาด

รหัสไปรษณีย์ 27260

2) โทรศัพท์ : 037-243666

4) ทางเว็บไซต์ : http://www.kdkh.org

5) EmailAddress : yord8359@gmail.com ‹ ร่างขอบเขตงาน(TOR) ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 (1ชั้น 5 ห้องเรียน) โรงเรียนบ้านเขาดิน(คลองหาด)สพป.สระแก้ว เขต 1 โรงเรียนบ้านขนาดมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร ›

จันทร์, 12 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: