Home > ข่าวการศึกษา > วันครูสตูล ๒๕๕๘ มอบโล่เชิดชูเกียรติครูดีเด่น

วันครูสตูล ๒๕๕๘ มอบโล่เชิดชูเกียรติครูดีเด่น

January 16, 2015

699437.JPG

.เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานวันครู ประจำปี 2558 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสตูล จัดขึ้น โดยมี นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล เป็นผู้แทนอ่านสารประธานกรรมการคุรุสภาศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ทั้งนี้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสตูลจากทุกสังกัด เข้าร่วมงานร่วม 2000 คน

.สำหรับการจัดงานในปีนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” และรวมพลังครูจังหวัดสตูลแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ภายใต้คำขวัญ “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ”

.ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงเช้า พิธีรำลึกถึงบูรพาจารย์ การสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การปฏิญาณตนของครูที่จะทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อคุณภาพของเด็กไทย และพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูในจังหวัดสตูล จำนวน 51 คน ประกอบด้วย

ครูดีศรีสตูล จำนวน 15 คน ครูเกียรติยศ จำนวน 4 คน ครูดีในดวงใจ จำนวน 7 คน ครูดีมีทุกคน จำนวน 3 คน ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระของสนง.คุรุสภา จำนวน 19 คน และหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 2 คน และครอบครัวครูดี 1 คน

.ทั้งนี้ ครูที่มาร่วมงานพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”

16 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: