Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ยโสธร เขต ๑ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๘

สพป.ยโสธร เขต ๑ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๘

January 17, 2015

699204.JPG

ดร.อภิชัย กรมเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ยโสธร เขต 1 เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันที่ 16 ม.ค. ของทุกปี เป็นวันครู สำหรับปี 2558 เป็นครั้งที่ 59 “ครูดีศรีแผ่นดิน” ประจำปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นครูและแม่แห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ตลอดจนน้อมระลึกถึงพระคุณครู สำหรับคำขวัญวันครูในปีนี้ คือ “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ”

สพป.ยโสธร เขต 1 จึงจัดพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของชาติ รวมถึงส่งเสริมความสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน รวมทั้งจัดกิจกรรมทางวิชาการในการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพครู ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 16 ม.ค. 2558 โดยในช่วงเช้า

ให้จัดพิธีการพร้อมกันทุกจุดทั่วประเทศ ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 กำหนดจัดงาน ณ สถานที่หลัก 4 แห่ง คือ

1. อำเภอเมืองยโสธร ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

2. อำเภอคำเขื่อนแก้ว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว

3 อำเภอมหาชนะชัย ณ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม

4.อำเภอค้อวัง ณ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

ซึ่งในส่วนอำเภอเมืองยโสธร ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม นายประวัติ ถีถะแก้ว ผวจ.ยโสธรเป็นประธานในพิธี ภาคเช้าทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 59 รูป พิธีถวายราชสัการะ พิธีอ่านสาร พิธีคารวะครูอาวุโส พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ ภาคบ่ายการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรี ภาคค่ำงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์

16 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: