Home > ข่าวการศึกษา > รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

January 21, 2015

สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558

701604.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ร่วมจัดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ในการจัดงานได้แยกจัดแต่ละอำเภอ ดังนี้ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอตาลสุม อำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธร เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรณาพาจารย์ที่สั่งสอนมาให้เป็นคนดี จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีระหว่างครู มอบรางวัลเกียรติบัตรให้ข้าราชการครูดีเด่น ครูดี ครูแสนดี ในระดับเขต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ และร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคล ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อม รอง ผอ.ผอกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันครูในทุกอำเภอที่จัดงานในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว…facebook ..Mananya Sittisa )

ประเมินศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ

701685.JPG

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ เพื่อประกันคุณภาพการดำเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการประเมินศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประกอบด้วย ดร.บังอร แก่นจันทร์ ดร.อดุลย์ สุชิรัมย์ ดร.ชัชวาลย์ คัมภีระวัฒน์ และคณะศึกษานิเทศก์ ได้ประเมินศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ โดย นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูสายชั้นอนุบาลนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป สพฐ.ได้กำหนดให้มีการประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย และโรงเรียนอนุบาลในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไปศากุน ศิริพำานิช /ประทีป หีบแก้ว…รายงาน

พิธีบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2558 ครั้งที่ 59

701674.jpg

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผวจ.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลชัยนาท พร้อมประกอบพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 อ่านคำถวายราชสดุดี พร้อมประกอบพิธีบูชาบูรพาจารย์ โดยมี น.ส.ศศิธร วงษ์เมตตา ผอ.สพป.ชัยนาท กล่าวรายงาน ผู้แทนครูอ่านโองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์ ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ครูอาวุโสในประจำการกล่าวคำปฏิญาณตน ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท (น.ส.ศศิธร วงษ์เมตตา) อ่านสารประธานกรรมการคุรุสภา และประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่น และปราศรัยพร้อมแสดงความยินดีแก่ข้าราชการครู ทั้งนี้ มีข้าราชการครูในสังกัด สพป.ชัยนาท , สพม.เขต 5 และสังกัดอื่น เข้าร่วมพิธีรวม 600 คน สำหรับการจัดงานวันครูดังกล่าว มีการจัดงานรวม 8 อำเภอ ซึ่งในบางอำเภอได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมสังสรรค์ในภาคค่ำด้วย takone : ข่าว/ ภาพ/พิมพ์

20 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: