Home > ข่าวการศึกษา > สพป.เลย เขต ๒ ประชุมรับนโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

สพป.เลย เขต ๒ ประชุมรับนโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

January 22, 2015

700888.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และรับฟังนโยบายจาก นายขาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยมีการมอบผ้าห่มกันหนาวแก่นักเรียนและได้กล่าวถึงนโยบายที่จะต้องปฏิบัติ ได้แก่

1. คุณภาพการศึกษา

2. การบรรจุครู กรณีที่มีครูเกษียณอายุราชการ ควรจัดสรรตำแหน่งทดแทนให้ทันที ไม่ควรรอ

3. การกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา ควรมีการบริหารจัดการเช่นเดียวกับโรงเรียนเอกชน

4. การประเมินครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ควรจะประเมินจากประสบการณ์จริง ประสบการณ์ 5 ปี หรือ 10 ปี ควรงดการประเมินจากเอกสาร ปัจจุบันมีการประเมินวิทยฐานะจากการ ทำผลงานทางวิชาการ ทำให้ครูมีเวลาให้กับนักเรียนน้อยลง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ต่ำ

5. การจัดการอบรม พัฒนาครู ควรจะจัดอบรมที่โรงเรียน หรือกลุ่มโรงเรียน เป็นหลัก นโยบายที่เน้นให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติ

1. นโยบาย ค่านิยม 12 ประการ ควรจะมีการคัดเลือกนักเรียนที่เป็นผู้นำ ในแต่ละด้านของค่านิยม 12 ประการ

ซึ่งจะเป็นผลผลิตที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่วนใหญ่จะสอดแทรกแต่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น

2. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์และค่านิยมด้านอาชีวศึกษา โดย นำนักเรียนเข้าสู่อาชีพ โดยการทำ

MOU กับโรงเรียนขยายโอกาส

3. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เน้นความเข้าใจเรื่องแก่นแท้ของความเป็นประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก

คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคม สังคมและวัฒนธรรม และประชาคมเศรษฐกิจ

สัญลักษณ์อาเซียน (ภาษาทักทายอาเซียน ชุดประจำชาติ ธงชาติอาเซียน) และกฎบัตรอาเซียน

4. ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน ควรให้สิทธิ์กับคนทุกคนไม่มีการแบ่งแยก

5. งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ควรรีบดำเนินการให้ทันตามกำหนด

19 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: