Home > ข่าวการศึกษา > โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

January 24, 2015

โรงเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม แบบ 100/27 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 6,479,000 บาท (หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท ในสัญญาเดียว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 26 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.

ณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมและกำหนดเสนอราคาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ

2,500 บาท ได้ที่ ห้องบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2558 ถึงวันที่

23 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บโซต์ http://www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 089-5711569 ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 ‹ ประกาศโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 (1ชั้น 4 ห้องเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2558 ประกาศ โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำ ›

จันทร์, 19 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: