Home > ข่าวการศึกษา > ครูดีในดวงใจ

ครูดีในดวงใจ

January 27, 2015

704439.JPG

๑. ชื่อและนามสกุล ว่าที่ร้อยตรีสมปอง เอมรัตน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๒. วุฒิการศึกษา ค.บ. (ปริญญาตรี) ภูมิศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

วทบ. (ปริญญาตรี) วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กศ.ม. (ปริญญาโท) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๓. กระบวนการบ่งบอกความสำเร็จ

กระผมได้ดูแลกลุ่มเด็กด้อยโอกาส คือ เด็กยากจน มาพักอาศัยที่โรงเรียนจนประสบความสำเร็จ ได้แก่ นายชาญณรงค์ พันธุ์แก่น ปัจจุบันอาชีพรับราชการครู นายธนาวุฒิ สิงห์ทองประเสริฐ นักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ปัจจุบันปี ๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ แอนิเมชั่น ม.มหาสารคาม ได้รับทุนเทอมละ ๒๐,๐๐๐ กว่าบาทจนจบปริญญาตรีจาก ผู้ใหญ่ใจดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และท่านยังได้ให้ทุนเพิ่ม อีก ๒ คน คือ น.ส.เจนจิรา คำแสน กำลังศึกษาวิชาเอก คณิตศาสตร์ ม. ราชภัฏศรี สะเกษ และน.ส.รุ่งรัตน์ ปิยะพันธ์ กำลังศึกษาวิชาเอก วิศวะโลจิสติกส์ ม. ราชภัฏสุรินทร์, นายชินวัตร โพธิ์ทอง นักเรียนจ่าทหารเรือ และปัจจุบัน นายศุภชัย สมพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เยาวชนดีเด่น สภาสังเคราะห์สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใน พระบรม ราชูปถัมภ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้รับการคัดเลือกรับโล่จากนายกรัฐมนตรี ในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ และได้รับทุนเรียน ฟรี จาก ม.ราชภัฏศรีสะเกษ นอกจากนี้ กระผมยังได้ติดต่อประสานงานกับ นายทะเบียนอำเภอขุขันธ์ ในการจัดทำเอกสารหลักฐาน ให้กับ น.ส.ยุยานันท์ ชวดพงษ์ ให้มีบัตรประชาชนก่อนจะจบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื่องจากมารดาเป็นคนต่างชาติ จนสามารถศึกษาต่อสายอาชีพระดับ ปวส. ได้ในปัจจุบัน.

๔. ผลงาน

– ครูที่ปรึกษานักเรียนรางวัลพระราชทาน

– ครูที่ปรึกษานักเรียนเยาวชนดีเด่นของสภาสังเคราะห์สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับการคัดเลือกเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

– ครูที่ปรึกษา การผลิตสื่อคุณธรรมระดับประเทศ รองชนะเลิศดันดับ ๑ เรื่อง พี่แสนดี “ธัมมะมาตา อ้อมกอดมารดาคือธรรม” ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ครูดีในดวงใจ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ครูผู้รับทุนครูสอนดี จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท “สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง” จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)

– ได้ออกรายการทีวี “คนค้นฅน” ครูสอนดี เดอะซีรีส์ ตอน ครูผู้สร้างคน ในวันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี และทีวีรายการ “ใต้ร่มธงไทย” สถานีโทรทัศน์ช่อง ๗

– ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด จากคุรุสภา

– โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๓

– โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น สพฐ.

– โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ

26 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: