Home > ข่าวการศึกษา > สพฐ.ติดตามประเมินผลโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สพป.สิงห์บุรี

สพฐ.ติดตามประเมินผลโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สพป.สิงห์บุรี

January 29, 2015

705621.JPG

นายสง่า ดามาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ ผู้แทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข / นางสาวสิรี สุวรรณศิลป์ สำนักโภชนาการ / ผู้แทนคณะอนุกรรมการดำเนินงาน / ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัด / ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการติดตาม / นางสาวณฐมน ธนูศิลป์ สพป.สิงห์บุรี และ นายสุขวัฒน์ นาควัชระ กรรมการและเลขานุการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนปรับจากอัตรา ๑๓ บาท ต่อคนต่อวัน เป็น ๒๐ บาทต่อคนต่อวัน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ส่งเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียนให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน และมีข้อมูลในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมทั้งข้อมูลเชิงประจักษ์ในการรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ติดตามและประเมินผลฯ ในภาคเช้า โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน และ ภาคบ่าย โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ อำเภอบางระจัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้รับการอำนวยความสะดวกในเรื่องข้อมูลและต้อนรับเป็นอย่างดีจาก สพป.สิงห์บุรี คณะครูและผู้บริหาร ภาพ/ข่าว โดย ณฐมน ธนูศิลป์ ประชาสัมพันธ์ สพป.สิงห์บุรี

28 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: