Home > ข่าวการศึกษา > ประกาศโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน เรื่อง ราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง (๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง

ประกาศโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน เรื่อง ราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง (๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง

February 4, 2015

ประกาศโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง (๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

…………………………………………….

โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง (๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น๓,๗๖๑,๐๐๐บาท

( สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน.)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๗๐,๗๗๕ บาท

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้าง

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในในวันที่…๔..`กุมภาพันธ์๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘..๓๐ ถึง เวลา ๑๖..๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อนอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐. เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ.ห้องพักครู โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๕ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๒,๙๓๐บาท ได้ที่ ห้องงบประมาณ โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน ระหว่างวันที่๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nkpedu1.orgหรือ http://www.gprocurement.go.th. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑-๙๕๔-๗๕๘๙- ๐๘๙-๘๔๓-๓๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มกราคมพ.ศ. ๒๕๕๘ ( นายเพชรนิล ต้นสวรรค์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สำเนาถูกต้อง (นายวิโรจน์ ศรีสุนทร)

ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่๓๐ , มกราคม, ๒๕๕๘

เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๕๘ ‹ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วม สปช.๖๐๔/๔๕ (ขนาด ๔ ที่นั่ง พื้นติดดิน) ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม ›

เสาร์, 31 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: