Home > ข่าวการศึกษา > โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๗ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น) ๔ ห้

โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๗ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น) ๔ ห้

February 4, 2015

โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๗ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น) 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,895,000.00 บาท (สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 900,000.00 บาท

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๗ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

6. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ http://www.gprocurement.go.th

7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๗ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๗ และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น – 14.30 น. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,930 บาท ได้ที่ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 หมู่ 3 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 03-8893-358 ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 (นายรังสรรค์ สุวรรณวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๗ ‹ ประกาศโรงเรียนบ้านฉนวน ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศโรงเรียนห้วยแก้ววิทยาเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.๑๐๕/๒๙ปรับปรุง๒ชั้น๔ห้องเรียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ›

อังคาร, 3 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: