Home > ข่าวการศึกษา > พระเมตตาบารมี…๗๗ปีเตรียมอุดมศึกษา

พระเมตตาบารมี…๗๗ปีเตรียมอุดมศึกษา

February 10, 2015

พระเมตตาบารมี…77ปีเตรียมอุดมศึกษา : ดร.จุไรรัตน์ วรรณยิ่ง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมครูเก่าเตรียมอุดมศึกษารายงาน

bbbg9bddke7gbbc8hh5bi.jpg

25 ธันวาคม 2557 เป็นวันมหามงคลที่ชาวเตรียมอุดมศึกษาจะจารจำหลักไว้ในความทรงจำมิรู้ลืม เพราะเป็นวันที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ มาทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ สร้างความปลื้มปีติโสมนัส และเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่ง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ เป็นอาคารที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2547 และได้รับพระราชานุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อักษรพระนามาภิไธย สก ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ประดิษฐาน ณ ตัวอาคาร

เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯมาถึงบริเวณพิธีหน้าอาคารในเวลา 09.00 น. ดร.ปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีอุปการคุณของโรงเรียนรับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย สธ จากนั้นทรงเป็นประธานพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ทรงปลูกต้นจามจุรี บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งมีนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ รอรับเสด็จ และกราบบังคมทูลรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฟังและทอดพระเนตรอย่างสนพระราชหฤทัย สร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน และผู้มาร่วมพิธีอย่างหาที่สุดมิได้

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2480 โดย ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล นับเป็นผู้อำนวยการท่านแรก ที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ในการจัดการศึกษาด้วยเห็นว่า โรงเรียนนี้มุ่งเตรียมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาจึงจัดสหศึกษาด้วยความรอบคอบระมัดระวัง โดยการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ควบคู่คุณธรรม ซึ่งผู้อำนวยการท่านต่อมาก็ยังคงดำรงรักษาสืบสานวิถีแห่งเตรียมอุดมศึกษามาโดยตลอด จึงทำให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนแห่งมาตรฐานและคุณภาพที่ผลิตบุคลากรออกมารับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง

ปุญญิศา แสงปรีชารัตน์ นักเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นปัจจุบัน ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมัน ปี 2557 กล่าวว่า โรงเรียนจัดการสอนเพิ่มเติม เสริมทักษะทั้งด้านฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นในการแข่งขัน ทำให้มีความพร้อมและมั่นใจ รวมทั้งได้รับกำลังใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง และเพื่อนๆ รวมทั้งพี่ๆ ศิษย์เก่า ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก ทำให้ได้รับรางวัล โรงเรียนเตรียมฯ ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ให้ความรู้ แต่เปรียบเหมือนครอบครัวขนาดใหญ่ ที่ช่วยขัดเกลานักเรียนทุกคนให้มีทั้งความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อจะได้พร้อมเข้าสู่สังคมภายนอก และเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีของประเทศ ดังคำกล่าวที่ว่า “ต.อ.ต้นกล้าของแผ่นดิน”

ทองใบ อติชาตพงศ์ ประธานชมรมครูเก่าเตรียมอุดมศึกษา เปิดเผยความรู้สึกว่า ยินดีที่โรงเรียนรักษามาตรฐานด้านวิชาการให้เป็นหนึ่งอยู่เสมอ เห็นได้จากการได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับโลก การได้รับทุนการศึกษาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทุนจากองค์กรต่างๆ ปริมาณในการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เปอร์เซ็นต์สูงสุด และเป็นอันดับหนึ่งในเกือบทุกคณะยอดนิยมในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมมาโดยตลอด อยากให้นักเรียนนำความรู้ความสามารถไปช่วยสังคมและพัฒนาประเทศ ขอให้โรงเรียนรักษามาตรฐานความรู้คู่คุณธรรม เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของ ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ไว้ตลอดไป ชมรมครูเก่ายินดีสนับสนุนและส่งเสริมเท่าที่จะทำได้ ในด้านวิชาการครูเก่าหลายท่านก็ยังช่วยสอนวิชาหลักที่สำคัญอยู่เสมอ

ดร.ปรเมษฐ์ กล่าวว่า โรงเรียนยึดมั่นในปรัชญาของ ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล อย่างแน่วแน่ โดยยึดความสำเร็จ และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นหลัก ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 3 มิติ อย่างครบถ้วน นั่นคือ เด็กเตรียมฯ จะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีพัฒนาการที่ดีในทุกด้าน มีจิตวิญญาณในการเสียสละ โรงเรียนปลูกฝังให้เด็กเตรียมฯ รู้จักการเป็นผู้นำ มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ เป็นแบบอย่างของคนเก่งที่รู้จักตอบแทนสังคม

“นอกจากเก่งด้านวิชาการแล้ว เด็กเตรียมฯ ยังได้รับการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ จะเห็นได้จากการได้รับรางวัลสูงสุดในการประกวด แข่งขันระดับชาติ ในทุกประเภท นั่นคือประจักษ์พยานว่า เราสืบสานปณิธานของผู้ก่อตั้งโรงเรียน โดยผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นองค์กรที่มีคุณภาพมาถึง 77 ปี และจะยั่งยืนเช่นนี้สืบไป” ดร.ปรเมษฐ์ สรุปทิ้งท้าย

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: