Home > ข่าวการศึกษา > สพม.เขต ๓๕ รับการประเมินมาตรฐานเขตการศึกษา

สพม.เขต ๓๕ รับการประเมินมาตรฐานเขตการศึกษา

February 13, 2015

711522.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ รับการประเมินและติดตามการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา จากคณะกรรมการประเมินจาก สพฐ. จำนวน ๓ ท่าน คือ นายธเนศ ขำเกิด นางสาวศราวดี โพธิ์สุข และนางสาวอภิญญา ยอดพังเทียม โดยมีนายสิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.เขต ๓๕ กล่าวต้อนรับ และแนะนำบุคลากรในสำนักงาน

จากผลการติดตาการบริหารจัดการมาตาฐานเขตพื้นที่การศึกษษในครั้งนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ได้ตรวจหลักฐานประกอบคำอธิบายจากเจ้าของมาตรฐานแต่ละตัวบ่งชี้จำนวน ๗๑ ตัวบ่งชี้

หลักจากนั้น คณะกรรมการฯ ได้สรุปผลคะแนนของ สพม.เขต ๓๕ ทั้ง ๓ มาตรฐาน ผลคะแนนโดยภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ มาตรฐานที่ ๑ ๒ และ ๓ ร้อยละ ๘๐% อยูในอันดับที่ ๕ คะแนนเต็ม จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าการประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการตรวจติดตามอย่างละเอียถี่ถ่วน และสพม.เขต ๓๕ ก็ประเมินผ่านไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/secondary35/media_set?set=a.788762037876567.107…

13 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: