Home > ข่าวการศึกษา > ประชาสัมพันธ์ สพป. ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

February 15, 2015

สพม.เขต 23 ดำเนินการสอบคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษาและ ผอ.สถานศึกษา

712267.JPG

นายเสถียร แสนอุบล ผอ.สพม.เขต 23 ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.เขต 23 ในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 ณงสนามสอบโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว19 ลว 16 ธ.ค.2557 และหนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว.2 ลว.5 ม.ค.2558 และโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สพม.เขต 23 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2558 โดยมีผู้เข้าสอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสิ้น 47 ราย และ ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสิ้น 55 ราย ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา ครั้งนี้ นายเสถียร แสนอุบล ผอ.สพม.เขต 23 ได้เน้นให้การดำเนินงานทุกกระนวนการ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.และผอ.สถานศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5

712290.JPG

วันที่ 14 ก.พ. 2558 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยนายอุทิศ ขัติวงษ์ นายไกรสร สุทินโน รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และผู้ติดตามจากสพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 5 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดูแลความสงบเรียบร้อย มีการตรวจตราก่อนเข้าห้องสอบ และผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการป้องกันการทุจริต เพื่อความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งในวันนี้เป็นการสอบข้อเขียนเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น.ถึง15.30 น. และจะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 15 ก.พ. 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมปรากฏว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย…

สอบผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผอ.สพป.ยะลา 2 ยันไร้ปัญหา รปภ.เข้มสนามสอบ

712174.JPG

วันนี้ 14 ก.พ. 57 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะกรรมการติดตามสนามสอบจาก สพฐ. และคณะจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบบรรจุผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เปิดเผยถึงการดำเนินการสอบบรรจุผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ดำเนินการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน โดยได้ประสานหน่วยกำลังในพื้นที่ (ทหาร และตำรวจ) ในการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสนามสอบอย่างเข้มงวด ให้การดำเนินการสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย ณ สนามสอบโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึกส.ร.อ.

14 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: