Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๓๔ สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ผอ.รร.และ รอง ผอ.รร.

สพม.๓๔ สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ผอ.รร.และ รอง ผอ.รร.

February 15, 2015

712198.JPG

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น.นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายประชัน รักพงษ์ ผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ณ โรงเรีนนนวมินทราชูทิศ พายัพ จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน 110 คน มีผู้เข้าสอบจำนวน 101 คน มีผู้ขาดสอบจำนวน 9 คน สำหรับภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 11.30 น.สอบวิชาความรู้ทั่วไปและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 น. – 15.30 น.สอบวิชาความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ และเวลา 11.00 น. นายภานุศร สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการ สถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 นายประชัน รักพงษ์ ผู้แทน อ.ก.ค.ศ. นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับ ก่อนเริ่มดำเนินการสอบ เวลา 07.30 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ นายศักดิ์ช่วิน วัฒโล นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 และคณะกรรมการทุกฝ่าย เริ่มเตรียมตัวปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการกลาง ,คณะกรรมการตรวจค้นวัตถุ,คณะกรรมการรับฝากสิ่งของผู้เข้าสอบ,คณะกรรมการจัด สถานที่,คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์,คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม,คณะกรรมการฝ่าย บันทึกภาพผู้เข้าสอบ,คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุและคณะกรรมการคุมสอบ โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และระมัดระวังอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทาง ราชการ โอกาสนี้ สพม.34 ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯทุกท่าน และคณะครูกรรมการจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบในครั้งนี้

ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.787170911358507.1073742443.205… https://www.facebook.com/media/set/?set=a.787162644692667.1073742442.205…

14 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: