Home > ข่าวการศึกษา > ชุมพร เขต ๒ สอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ชุมพร เขต ๒ สอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา

February 16, 2015

713369.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 (สพป.ชพ.2) สอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 บรรจุทดแทนตำแหน่งว่าง 39 อัตรา ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 โดยใช้สถานที่โรงเรียนวัดประสาทนิกรในการสอบข้อเขียน และอาคารห้องประชุมสพป.ชพ.2 ในการสอบสัมภาษณ์

ในการจัดสอบครั้งนี้ สพป.ชพ.2ได้มีการดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบรัดกุม เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ก่อนถึงเวลาสอบได้มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำทำความเข้าใจถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทุกคนให้ดำเนินการไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การสอบเป็นด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามกระบวนการสอบและแนวปฏิบัติที่สพฐ.กำหนด ก่อนเข้าห้องสอบได้มีการสแกนร่างกายของกรรมการคุมสอบ และผู้เข้าสอบทุกคน มีการจัดบริการรับฝากสัมภาระที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยสนามสอบ

นายวิรัตน์ สกุณา ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 เปิดเผยว่า ขณะนี้ สพป.ชพ.2 มีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่าง 39 ตำแหน่ง ในจำนวนนี้ เป็นตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 3 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 36 ตำแหน่ง มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด 53 คน สมัครสอบตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 16 คน สอบตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 37 คน ขาดสอบ 9 คน การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

15 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: