Home > ข่าวการศึกษา > สพม. ๒๙ รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ปี ๒๕๕๘ มี ๑๕ กลุ่มวิชาเอก ๕๕ อัตรา

สพม. ๒๙ รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ปี ๒๕๕๘ มี ๑๕ กลุ่มวิชาเอก ๕๕ อัตรา

February 18, 2015

714065.JPG

สพม. 29 รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ปี 2558 มี 15 กลุ่มวิชาเอก 55 อัตรา ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, และ นายวีระพล เวชพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29) เปิดเผยว่า ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547, หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว152 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2558 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ ว16 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2557 และโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2558 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น

หรือเหตุพิเศษ ในครั้งนี้ จำนวน 15 กลุ่มวิชาเอก 55 อัตรา โดยเปิดรับผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เงินเดือน 15,800 บาท, ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี เงินเดือน 15,800 บาท, และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เงินเดือน 15,050 บาท, ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ, ลูกจ้าง ประจำ, ครูสอนศาสนาอิสลาม, วิทยากรอิสลามศึกษา, พนักงานจ้างเหมาบริการ, ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้สถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสังกัดสำนักงวานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอน หรือตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบ ต่อสัปดาห์ โดยนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว, มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครู, เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ที่ยังไม่หมดอายุ) ออกโดยผู้มีอำนาจบรรจุตามพ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช รับสมัคร ระหว่างวันที่ 16 – 22 ก.พ. 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 33110 โทรศัพท์ 045 – 422186, โทรสาร 045 – 422185 หรือ ติดต่อสื่อสารทางเว็บไซต์ http://www.secondary29.go.th สอบ ภาค ก.

และ ภาค ข. โดยการสอบข้อเขียน ในวันที่ 28 ก.พ. 2558 และสอบ ภาค ค. โดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 มี.ค. 2558

สำหรับกลุ่มวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้ 1. ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา, 2. ภาษาไทย 10 อัตรา, 3. คณิตศาสตร์ 6 อัตรา, 4. คอมพิวเตอร์ 4 อัตรา, 5. ชีววิทยา 2 อัตรา, 6. ฟิสิกส์ 1 อัตรา, 7. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา, 8. สังคมศึกษา 7 อัตรา, 9. พลศึกษา 4 อัตรา, 10. สุขศึกษา 1 อัตรา, 11. ภาษาจีน 3 อัตรา, 12. นาฏศิลป์ 4 อัตรา, 13. ศิลปศึกษา 4 อัตรา, 14. เกษตรกรรม 2 อัตรา และ 15. การบัญชี 1 อัตรา ทั้งนี้ นายชัยรัตน์ ถนอมสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และ นายสุทธิพร ไชยพิเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. ได้รับมอบหมายจาก ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้จัดประชุม และทำความเข้าใจให้กับคณะกรรมการรับสมัคร ก่อนการรับสมัคร ที่ห้องประชุมธนา ภูมิ และดำเนินการรับสมัครในวันแรก ในวันที่ 16 ก.พ. 2558 ที่บริเวณลานระเบียงหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามลำดับ …………

นายศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสุกฤตา อยู่เมี่ยง ครูชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

โทรศัพท์ 045 – 422186, 045 – 323910, 081 – 265 7046, โทรสาร 045 – 422185

บันทึกภาพ / รายงานข่าว วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

(ประมวลภาพกิจกรรมส่วนใหญ่ จะจัดส่งและขอเชิญติดตามหรือดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ได้ที่ e-mail:neenoy11@gmail.com และหรือ FACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน)

16 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: