Home > ข่าวการศึกษา > ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษา สพฐ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ รอง/ผอ.สถานศึกษา สพม.๒๙(อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ)

ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษา สพฐ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ รอง/ผอ.สถานศึกษา สพม.๒๙(อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ)

February 21, 2015

714944.jpg

ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สนาสอบโรงเรียนปทุมพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการดำเนินการสอบในครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เขตพื้นที่มีมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกอย่างเคร่งครัด มีเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยรักษาความปลอดภัยอย่างแข็งขัน ใช้เครื่องสแกนไฟฟ้า ตรวจสอบผู้เข้าสอบทุกราย กรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ และมี นายรณชิต บุตรภักดีธรรม นิติกรชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน คอยให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง การสอบคัดเลือกฯในครั้งนี ภายใต้การกำกับดูแล ของ ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกขั้นตอน…บุษบง พุฒพรหม/ภาพ-ข่าว.. https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec… https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec…

17 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: