Home > ข่าวการศึกษา > อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

February 23, 2015

713862.JPG

นายพีรพงศ์ สุรเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 (รอง.ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) เป็นประธานในการเปิดค่ายอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนมีเป้าหมายที่จะมุ่งเอาชนะยาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืนและมีระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพคิดที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นชุมชนและสถานศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ใช้กระบวนการลูกเสือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงพิษภัยอันตรายของเสพติด ในการฝีกอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงครามและสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 4 ให้ความอนุเคราะห์ทั้งสถานที่และวิทยากรในการฝึกอบรม มีระยะเวลาในการฝึกอบรมในรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอจตุรพักตรพิมาน รวมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดเข้ารับการฝึกอบรม 248 คน ส่วนในรุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอจังหาร อำเภอธวัชบุรี อำเภอเชียงขวัญ อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอทุ่งเขาหลวง มีลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดเข้ารับการอบรมจำนวน 256 คน

16 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: