Home > ข่าวการศึกษา > หน่วยงาน สพป. ๑ มีนาคม ๒๕๕๘

หน่วยงาน สพป. ๑ มีนาคม ๒๕๕๘

March 2, 2015

นครศรีธรรมราช แสดงความยินดีผู้ที่ได้การเสนอชื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

719668.JPG

ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ทำหน้าที่เลขานุการการรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการสืบเสาะหาข้อมูลของผู้ที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี เพื่อเสนอชื่อเสนอคณะกรรมการคัดเลือกจากส่วนกลางให้ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ๑ รางวัล รางวัลครูคุณากร จำนวน ๓ รางวัล รางวัลครูยิ่งคุณ จำนวน ๒๐ รางวัล รางวัลครูฝันสิทธิ์ ระดับจังหวัด จำนวน ๑๕๙ รางวัล และแสดงความยินดีกับครู ผู้ได้รับการคัดเลือก เสนอชื่อให้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของ จังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอคณะกรรมการส่วนกลาง จำนวน ๔ คน ดังนี้ นายจรัส เสือทอง นายชาลี ศิลปะรัศมี นางสมหมาย จันทวี นางณัติฐา เพ็ชรแก้ว //จรวยพร อัตปัญญา ภาพ/รายงาน

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย

719570.JPG

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบในการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา โดยได้เน้นย้ำให้กรรมการได้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำชับให้ผู้เข้าสอบได้ปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดหรือให้ฝากไว้กับกรรมการคุมสอบ และในวันนี้ได้มีคณะกรรมการติดตามการจัดสอบแข่งขันจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นายศศวรรษ์ ขรรค์ทัพไทย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ นางสาวอรทัย ลาภภัทรนันท์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ และนางสาว ภาษณักฎาณี บุญสุข นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ไปสังเกตการณ์การจัดการสอบแข่งขันในครั้งนี้ด้วย(กุลธิดา/ภาพ:ข่าว)

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ดำเนินการสอบคีดเลือกครูผู้ช่วย

719762.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณี

ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ วันที่สอง(สอบสัมภาษณ์) จำนวน ๑๖ กลุ่มวิชา ดังนี้

๑.กลุ่มวิชาภาษาไทย ๙.กลุ่มวิชาศิลปศึกษา

๒.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ๑๐.กลุ่มวิชานาฏศิลป์

๓.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ๑๑.กลุ่มวิชาดนตรี

๔.กลุมวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ๑๒.กลุ่มวิชาคหกรรม

๕.กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ๑๓.กลุ่มวิชาจิตวิทยาแนะแนว

๖.กลุ่วิชาวิทยาศาสตร์ ๑๔.กลุ่มวิชาปฐมวัย

๗.กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ๑๕.กล่มวิชาประถมศึกษา

๘.กลุ่มวิชาพละศึกษา ๑๖.กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

โดยมีนายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

ประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์ ผู้ติดตามสถานการณ์ จาก สพฐ. ได้ตรวจติดตามสนามสอบ

ครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอกอ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘

1 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: