Home > ข่าวการศึกษา > ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมแบบ๑๐๐/๒๗โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์่ ครั้งที่ ๓

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมแบบ๑๐๐/๒๗โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์่ ครั้งที่ ๓

March 3, 2015

ประกาศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมแบบ100/27โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมแบบ100/27โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,107,000บาท( สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเชื่อถือโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๕.๑ ผลงานที่นำมาแสดงต้องเป็นผลงานที่ทำแล้วเสร็จในสัญญาเดียว

๕.๒ ผลงานที่นำมาแสดงต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่งานนั้นเสร็จเรียบร้อย จนถึงวันที่เป็ดซองสอบราคา

๖. ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติอยู่ในเงื่อนไงตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช.0028/ว0009ลงวันที่ 23 มีนาคม 2554 กำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติดังนี้

๖.๑ ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554

๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๖.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๗. ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมการยื่นซองเอกสารด้านเทคนิค จำนวน310,700 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน3 วันทำการของทางราชการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.5 (1) ซึ่งกำหนดระยะเวลาการค้ำประกันไม่น้อยกว่าระยะเวลาการยืนราคานับแต่วันเปิดซองประมูล

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ อาคารสิริราช โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่ ห้องธุรการ อาคารสิริราช โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th,www.secondary๓๔.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๓-๒๖๓๐๘๖๖,๐๘๗-๑๗๕๔๔๔๓ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว)

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ‹ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาของโรงเรียนกาบเชิงวิทยา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาของโรงเรียนกาบเชิงวิทยา ›

ศุกร์, 27 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: