Home > ข่าวการศึกษา > ซีดีไอโอ@มทร.ธัญบุรีปั้นวิศวกรมืออาชีพสู่โลกทำงาน

ซีดีไอโอ@มทร.ธัญบุรีปั้นวิศวกรมืออาชีพสู่โลกทำงาน

March 4, 2015

“ซีดีไอโอ”@มทร.ธัญบุรีปั้น”วิศวกร”มืออาชีพสู่โลกทำงาน : อลงกรณ์ รัตตะเวทินเรื่อง/ภาพ

ade5cb868kbefhkjieaad.jpg

“การจัดการศึกษาแบบเดิม ไม่ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามีการตื่นตัวเพื่อเรียนรู้ ทำให้เราเห็นภาพแบบเดิมๆ ของบรรดานักศึกษาที่เข้ามาคุยกัน บ้างก็เล่นโทรศัพท์มือถือ หรือนำงานอื่นเข้ามาทำในเวลาเรียน หรือรู้สึกเบื่อหน่าย ขอเรียนให้ผ่านพ้นไป และขาดความรับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง”

นี่เป็นเสียงสะท้อนจากอาจารย์ผู้สอนระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ตระหนักในเรื่องดังกล่าว โดยนำการจัดการศึกษาแบบ CDIO (CDIO-Based Education Framework) มาประยุกต์ใช้จนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับเป็นสมาชิก มีฐานะเป็น CDIO Collaborator หรือผู้ประสานงานในประเทศไทย

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มทร.ธัญบุรี และเป็นซีดีไอโอ มาสเตอร์ เทรนเนอร์ เปิดเผยว่า การจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ เป็นแนวคิดในการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการพัฒนามาจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก 4 สถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก คือ Chalmers University of Technology, KTH Royal Institute of Technology, Linkoping University ประเทศสวีเดน และ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ใกล้เคียงวิชาชีพวิศวกรมากที่สุด ซึ่งพบว่า บริบทของการทำงานวิชาชีพวิศวกร ได้แก่ การรับรู้ปัญหาจริงจากผู้ใช้ (Conceive) การออกแบบหรือหาแนวทางการแก้ปัญหา (Design) การสร้าง การผลิต และการประยุกต์ใช้ (Implement) และการนำไปใช้ดำเนินงานจริง (Operate) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า CDIO ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและถูกนำไปใช้ในแวดวงการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์

“มทร.ธัญบุรี ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ เพราะมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการให้ความรู้ การเตรียมความชำนาญ พร้อมด้วยทัศนคติและเจตคติแก่ผู้เรียน ทั้งยังตอบโจทย์ผู้บริหารการศึกษา และผู้สอนในการสร้างบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตามที่สถานประกอบการพึงประสงค์ โดยเน้นทักษะด้านการสื่อสาร การคิด และการทำงานเป็นทีม เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่จบแล้วทำงานในภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรี ตรงตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่ว่า บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”

เหนืออื่นใด การจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอนี้ มีแนวทางที่ชัดเจนอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรก คือ CDIO Syllabus กล่าวถึง ความรู้ ทักษะความชำนาญ ทัศนคติ อะไรบ้างที่ควรจะสอนและเตรียมนักศึกษา ประกอบด้วยรายละเอียด องค์ความรู้ด้านเทคนิคและเหตุผลเชิงวิศวกรรม ทักษะส่วนบุคคลและความเป็นมืออาชีพ และทักษะระหว่างบุคคล รวมถึงบริบทขององค์กรธุรกิจและสังคม ส่วนที่สอง คือ CDIO Standard จะกล่าวถึงแนวทางในการปฏิบัติในการได้มาซึ่งความรู้ ทักษะความชำนาญ และทัศนคติ ที่จะสอนและปลูกฝังให้ผู้เรียน มีทั้งหมด 12 ข้อ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการพร้อมด้วยประสบการณ์การออกแบบ-สร้าง พื้นที่ทำงาน (Work Space) วิธีการเรียนการสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม การพัฒนาศักยภาพของผู้สอน และการประเมินผลการเรียนรู้และประเมินผลหลักสูตร

“มทร.ธัญบุรี นำการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอมาประยุกต์ใช้กับหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ ซึ่งจะใช้แนวทางนี้ เป็นบริบทหลักสูตรปี 2558 และบูรณาการทักษะที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการไว้ในรายวิชาตลอด 8 ภาคการศึกษา ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และพื้นที่การทำงานของนักศึกษา มีการอบรมคณาจารย์ของภาควิชาในการเพิ่มศักยภาพและทักษะการสอน รวมถึงมีการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร ส่วนหลักสูตรอื่นๆ มีการนำไปประยุกต์ใช้ในระดับรายวิชาก่อน” รศ.ดร.ณฐา กล่าว

ว่ากันว่า การจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอที่ “มทร.ธัญบุรี” คึกคักได้รับการตอบรับจากคณาจารย์เป็นอย่างดี ล่าสุดได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 4) การจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอ เกี่ยวกับทักษะการคิด การทำงานเป็นทีม และการสื่อสาร และยังนำการสนทนาผ่านเครือข่ายไร้สาย หรือไลน์แอพพลิเคชั่น มาใช้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนด้วยกัน เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ รายงานผลการปฏิบัติงาน หรือเสนอเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ อาจจะขยายผลหลายสาขามากขึ้น รวมถึงการสร้าง ซีดีไอโอ มาสเตอร์ เทรนเนอร์ ของ มทร.ธัญบุรีให้เพิ่มขึ้น

“การจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอต้องอาศัยเทคนิคการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนรับผิดชอบกับกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีโอกาสออกแบบและสร้าง ในช่วงปีแรกๆ ไปจนถึงการทำโครงการในปีสุดท้าย ช่วยให้นักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะการคิด ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร เป็นการเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการทำงานควบคู่ไปด้วย” รศ.ดร.ณฐา กล่าว

การนำร่อง “ซีดีไอโอ” ที่มทร.ธัญบุรี ณ วันนี้ เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวที่สำคัญของแวดวงการศึกษาไทย ที่มาช่วยส่งเสริมศักยภาพบัณฑิตให้แข็งแกร่ง เก่งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมกระโดดเข้าสู่โลกการทำงานจริงในอนาคต

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: