Home > ข่าวการศึกษา > สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ พัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ พัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล

March 5, 2015

721171.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคาร ๓

ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ บรรยายพิเศษการยกรับผลสัมฤทธิ์และการวัดและประเมินผล

การจัดอบรมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย

กาจัดประชุมครั้งนี้ใช้วิธีการบรรยาย สาธิตและการปฏิบัติ ใช้เวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ครูบุคลากรงานวัดและประเมินการเรียนรู้ของโรงเรียน จำนวน ๑๒๗ คน

ตามที่ระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลเพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศการปรับสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง รวมทั้งหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหลักฐานการศึกษาต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษามีแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ให้กับบุคลากรงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้สามารถปฎิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ//จรวยพร อัตปัญญา ภาพ/รายงาน

03 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: