Home > ข่าวการศึกษา > ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ มอบนโยบายการปฏิบัติงานและเฝ้าระวัง ในช่วงปิดภาคเรียน

ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ มอบนโยบายการปฏิบัติงานและเฝ้าระวัง ในช่วงปิดภาคเรียน

March 11, 2015

723134.jpg

นายสันติ แสงระวี ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ เป็นประธานการประชุม รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียน/ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ จำนวน 250 ราย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และตามมาตรการของเขตพื้นที่/การก่อหนี้ผูกพัน-การเร่งรัดการเบิกจ่ายเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งการอยู่เวรยามและการเฝ้าระวังเหตุจากภัยช่วงปิดภาคเรียน/การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๘)รวมทั้งการจัดโครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน 4 หลักสูตร (B.T.C, สามัญ A.T.C.,สามัญรุ่นใหญ่ A.T.C.,และขั้น A.L.T.C.)ซึ่งมีสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงเข้าร่วมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดข้อตกลง “การรณรงค์เพื่อสร้างความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางถนนและสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % สู่การปฏิบัติรวมทั้งได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนในระดับดีและระดับชมเชยในระดับชาติ ๔ รางวัล/ มอบเหรียญทองให้กับนักเรียน ๒ ราย/เงินรางวัลให้กับโรงเรียนที่ชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ และมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่ดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑๑ โรง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอสเทค) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จำเริญสุข ภู่ดอก ถ่ายภาพ

เบญจมาศ มัฆนาโส รายงานข่าว/ภาพ

10 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: