Home > ข่าวการศึกษา > เด็กไทยเก่ง ได้ผลคะแนนสอบ O-NET ชั้น ป.๖ และชั้น ม.๓ ของนักเรียนสังกัด สพฐ. โดยมีนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบเต็ม ๑๐๐ คะแนน

เด็กไทยเก่ง ได้ผลคะแนนสอบ O-NET ชั้น ป.๖ และชั้น ม.๓ ของนักเรียนสังกัด สพฐ. โดยมีนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบเต็ม ๑๐๐ คะแนน

March 18, 2015

725826.jpg

***ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการกพฐ.) เป็นประธานงานแถลงข่าว ผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ของนักเรียนสังกัด สพฐ. โดยมีนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบเต็ม 100 คะแนน ใน 2 รายวิชาขึ้นไป มาร่วมในงานแถลงข่าว วันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่าคะเเนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2557 ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ว่าผลคะเเนนออกมาน่าพอใจ เพิ่มขึ้นกว่าปี 2556 โดยเฉพาะ 5 วิชาหลักเพิ่มจากคะเเนนเฉลี่ย 39.30 เป็น42.35 ถ้าคิดทั้ง 8วิชาเพิ่มจาก 44.81 เป็น 45.73 ทั้งนี้วิชาหลักที่เพิ่มขึ้นคือ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จาก38.31เป็น50.67 วิชาภาษาอังกฤษ จาก33.82เป็น36.02และวิชาวิทยาศาสตร์จาก 37.40 เป็น42.13 สำหรับวิชาที่ใกล้เคียงกับปี 2556 คือวิชาภาษาไทย ซึ่งลดลงจาก 45.02 เป็น44.88 และวิชาคณิตศาสตร์จาก41.95เป็น38.06 สำหรับอีก 3 รายวิชาคือสุขศึกษาและพลศึกษา และวิชาศิลปะ คะเเนนลดลงเล็กน้อยขณะที่วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีคะเเนนเพิ่มขึ้น เลขาธิการ กพฐ. กล่าวเพิ่มเติมว่าความสำเร็จดังกล่าวมาจากการทุ่มเทกันทำงานหนักของ สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากวังไกลกังวลอันเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล มาเติมเต็มการขาดแคลนครูหรือครูไม่ครบชั้นหรือไม่ครบวิชา นับเป็นแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องและต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ส่วนวิชาที่ยังมีคะเเนนน้อยนั้นจะมีการวิเคราะห์หาว่าอ่อนในกลุ่มใด ด้วยสาเหตุใดเพื่อจะนำไปสู่การหาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ต่อไป

ดูภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?set=a.780400085389584&type=1&l=0c7a8…

18 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: