Home > ข่าวการศึกษา > สพป.พิษณุโลก เขต ๓ ฝึกอบรมลูกเสือ A.L.T.C.

สพป.พิษณุโลก เขต ๓ ฝึกอบรมลูกเสือ A.L.T.C.

March 21, 2015

726923.jpg

นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)มีวัตถุประ เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้นตลอดจนทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ผู้ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูงได้ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลกและเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่จะไปเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมในวิชาผู้กำกับลูกเสือในสถานศึกษาสโมสรลูกเสือ และหน่วยงานทางการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

20 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: