Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๑๕ (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) ไขข้อข้องใจ ทำไมต้องปฏิรูปการเรียนรู้

สพม.๑๕ (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) ไขข้อข้องใจ ทำไมต้องปฏิรูปการเรียนรู้

March 31, 2015

731000.jpg

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธนู นูนน้อย ผอ.สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ “ทำไมต้องปฏิรูปการเรียนรู้”

สืบเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. 15 อยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการประกันคุณภาพศึกษา ดังนั้น เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายทางด้าน การยกระดับคุณภาพผู้เรียนทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะค่านิยม 12 ประการของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สพม. 15 จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในสังกัด สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 มีทิศทาง มีความรอบรู้ และมีความเข้าใจในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะค่านิยม 12 ประการของผู้เรียนนั้่นเอง

ในการนี้ สพม. 15 เชิญ ท่านชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงวิชาการ และ เป็นวิทยากร หัวข้อ “ทำไมต้องปฏิรูปการเรียนรู้” การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ

มีผู้เข้ารับการประชุมทั้งสิ้น 550 คน ซึ่งล้วนเป็นบุคลากรหลักของโรงเรียน ที่มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองเพื่อนำความรู้ ความเข้าใจใหม่ ๆ ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ วินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน

ณ โรงแรมอิมพิเรียล จังหวัดนราธิวาส

(ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/จิดาภา สุวรรณกูฏ ข่าว)

30 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: