Home > ข่าวการศึกษา > กลุ่มอำนวยการ สพป.นครปฐม เขต ๑ ศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ สพป.นครปฐม เขต ๑ ศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

April 1, 2015

731139.JPG

นายมานะ ชื่นค้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นำคณะข้าราชการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ศึกษาดูงาน กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 นายสุดใจ มอญรัต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองและอบอุ่น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการรับส่งหนังสือราชการ E-office หรือ สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือ บางแห่งเรียกว่า สำนักงานอัตโนมัติ (office Automation) แต่ความหมายโดยทั่วไปแล้ว E-office ก็คือ สำนักงานที่ใช้กระบวนการหรือวิธีการในการบริหารงานรูปแบบใหม่ โดยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบเครือข่ายมาใช้ร่วมในสำนักงาน ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว มุ่งเน้นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบริหารงานในองค์กร รวมถึงการปฏิบัติงานทังในส่วนของการจัดการงานเอกสาร การส่งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ digital อย่างเป็นระบบ ทำให้บุคลากรในองค์กรสามารถทำงานได้จากพื้นที่ใดๆ ของเครือข่ายในเขตขององค์กรได้ บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลกลางที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องร่วมกันได้โดยง่าย เป็นส่วนทำให้ประหยัดงบประมาณ เป็นฐานนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล ระบบกลไกการดำเนินงาน รวมถึง อุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงาน อย่างแท้จริง ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับจากการดำเนินการ E-office คือ – การเพิ่มคุณค่า หรือมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว และเราสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการใช้งานระบบ E-office – การใช้งานระบบนี้ ไม่ต้องเพิ่มทุนมากนักเพราะทรัพยากรหลักๆ เป็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในองค์กร – แสดงถึงความก้าวหน้าขององค์กร – การทำงานภายในขององค์กรจะรวดเร็วขึ้น – การเน้นในเรื่องความเร็วและเวลาเป็นสิ่งที่ได้รับประโยชน์อย่างชัดเจน – การจัดการเอกสารจะดีขึ้น – จะมีการจัดหมวดหมู่และเรียกใช้เอกสารย้อนหลังได้ง่ายขึ้น – ระบบการค้นหาเอกสารจะทำให้เข้าถึงเอกสารในรายละเอียดได้มากขึ้น – สิ่งสำคัญอย่างมาก คือ การลดกระดาษ การลดพื้นที่การเก็บเอกสาร – การลดการใช้กระดาษ ย่อมหมายถึงการลดค่าใช้จ่ายขององค์กรลงไปได้มาก หากปฏิบัติได้จริงเต็มกำลังความสามารถจะก่อประโยชน์ต่อทางราชการได้อย่างสูงสุด ทั้งนี้จะต้องประกอบไปด้วยระบบอินเตอร์เน็ตที่เสถียร เครืองคอมพิวเตอร์มีเสปคที่รองรับโปรแกรมE-office ได้ดี บุคลากรเข้าใจในการใช้ระบบทุกกลุ่มและทุกคน –/เบญญพัฒน์ สุอมรา ภาพ/ข่าว–//

30 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: