Home > ข่าวการศึกษา > รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘

April 2, 2015

ข้าราชการ สพม.14ร่วมพิธีวันมหาเจษฎาบดินทร์และวันข้าราชการพลเรือน

732123.jpg

เช้าวันที่ 31 มีนาคม 2558 ข้าราชการ สพม.14 นำโดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีวันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนช่วยเหลือเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี และในโอกาสนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่ง มี 2 ประเภท ประเภทที่ 1 ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ มี 3 ราย รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ได้แก่ นางละมุล รอดขวัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.14 นางสาวพรทิพย์ กัปตัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และนางบังอร ราชแก้ว พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 โรงพยาบาลตะกั่วป่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ประเภทที่ 2 ข้าราชการพลเรือนระดับจังหวัด จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รองผอ.สพป.พังงา และนางศิริพร จู้สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา รับเกียรติบัตรจากนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เรวดี… ภาพ/ข่าว

โครงการหน่อเนื้อพระชินสีห์ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

732167.JPG

โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ร่วมกับวัดพิกุลทอง จัดโครงการหน่อเนื้อพระชินสีห์ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 51 รูป ขึ้นในวันที่ 1 เม.ย.58 ณ วัดพิกุลทอง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อรวมพลังและประสานใจพสกนิกรชาวไทย โดยให้นักเรียนได้บรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุ 60 พรรษา เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูต่อบิดา มารดาและผู้มีพระคุณ ปลูกฝังค่านิยมในวัฒนธรรมไทย ลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับวัย เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง มีความอดทนและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียนด้วยกันเอง ห่างไกลจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา อบรม และปฏิบัติธรรม ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและให้พุทธศาสนิกชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้บุตรหลานของตนได้ศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดี โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ,ประชาชนในตำบลพงสวาย-บางป่า,ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนคือบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ผู้บริหารโรงเรียนพิกุลทองและคณะครูเป็นผู้ดำเนินการและอำนวยความสะดวกในการจัดงานครั้งนี้

ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 รายงาน

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดงาน “เปิดบ้านวิชาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

732248.jpg

นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลงานที่เป็นเลิศตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การศึกษาก้าวไปในอาเซียน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การศึกษาปฐมวัย เด็กไทยอ่านออก เขียนได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โรงเรียนคุณธรรมและสถานศึกษาน้อมนำชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง นิทรรศการผลงานการปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ และมี นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

1 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: