Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

May 1, 2015

740748.jpg

วันอังคาร ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ได้มีการบริหารจัดการรูปแบบเรียนรวมในบางชั้น และเรียนรวมทั้งโรงเรียน จำนวน ๘ โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องการยกระดับคุณภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น แต่เนื่องจากการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กที่เรียนรวม ซึ่งถือเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ต้องรับภาระการบริหารจัดการทุกด้าน เหมือนกับโรงเรียนอื่น ต้องดูแลอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ งานธุรการ การเงิน บัญชี พัสดุ เอกสารทางการศึกษา การรายงานต่าง ๆ การดูแลนักเรียนของโรงเรียน และจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนหลัก บางแห่งมีการบริหารจัดการรูปแบบเรียนรวม ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่งมีระยะเวลานานพอสมควร และบางแห่งมีแนวโน้มไม่มีนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษาต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการบริหารจัดการรูปแบบเรียนรวม หากมีความประสงค์ให้มีการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่การเลิกสถานศึกษา โดยโรงเรียนต้องมีความพร้อมในการการเลิกสถานศึกษาโดยไม่มีความขัดแย้งกับ ชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือต้องการดำรงอยู่ โดยบริหารจัดการรูปแบบเรียนรวมคงเดิม โดยจะยกระดับคุณภาพอย่างไร เพื่อที่สำนักงานเขตพื้นที่จะได้ดำเนินการตามระเบียบฯ หรือให้การช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมี ดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชั้น ๒

28 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: