Home > ข่าวการศึกษา > รองเลขาธิการ กพฐ.นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมโครงการขยายผล DLTV สพป.เชียงใหม่เขต ๒ เจ้าภาพจัด ณ เรือนคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

รองเลขาธิการ กพฐ.นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมโครงการขยายผล DLTV สพป.เชียงใหม่เขต ๒ เจ้าภาพจัด ณ เรือนคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

May 5, 2015

741578.JPG

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 รองเลขา กพฐ.นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมโครงการขยายผล DLTV จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ณ ห้องประชุมคุ้มภูคำ นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วม เป็นผู้บริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 600 คน ภาคบ่ายมีการนำเสนอผลการจัดการของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน 7 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านศรีงาม โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง วัดงิ้วเฒ่า บ้านโป่ง วัดทุ่งหลวง วัดสันคะยอม วัดห้วยไร่ และมีการจัดกิจกรรมระดมความคิดจากกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน นางปภาวรินทร์ เรืองประจวบกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่เขต 2 ผู้รับผิดชอบโครงการ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บรรยายพิเศษ ได้กล่าวถึงคุณค่าของแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงริเริ่มและเสียสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำการเรียนการสอนทางไกลผ่าดาวเทียมมาพัฒนาเมื่อยี่สิบก่อนจนถึงปัจจุบัน จากนั้นได้ชี้ถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพผู้เรียน ที่เป็นยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน ที่ สุพรรณบุรีได้ดำเนินการมาสู่ผลสำเร็จ ต่อที่ประชุม

กรศิริ กรองสุดยอด : ข่าว

01 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: