Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ยะลา เขต ๓ จัดอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Problem Solving)

สพป.ยะลา เขต ๓ จัดอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Problem Solving)

May 7, 2015

742902.jpg

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ Problem Solving เพื่อพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวรายงาน

นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า การพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษานั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับตัวนักเรียน ครูผู้สอน และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาแล้ว ยังมีปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ และครูผู้สอนจำเป็นต้องศึกษา พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและนักเรียน โดยเฉพาะเนื้อหาที่นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจยาก เช่น กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นกลุ่มสาระที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในด้านการสื่อสาร การสืบเสาะและเลือกสรรสารสนเทศ การตั้งข้อสมมติฐาน การให้เหตุผลการเลือกใช้ยุทธวิธีต่างๆ ในการแก้ปัญหา และยังเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งวิชาการด้านอื่นๆ ด้วย

สำหรับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน NT ระดับชั้นประถมศึกาปีที่ 3 ด้านความสามารถด้านคำนวณปีการศึกษา 2557 พบว่าคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ค่อนข้างต่ำ ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้จึงได้เห็นความสำคัญในคุณภาพของผู้เรียนที่จะเกิดขึ้นจึงได้กำหนดจัดอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Problem Solving) ในระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ถึงตัวผู้เรียนมากที่สุด ในปีการศึกษา 2558 นี้ และคาดหวังว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ ภาพ

07 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: