Home > ข่าวการศึกษา > ผอ.สพป.นศ.๒ มอบนโยบายการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู่้ช่วย ครู คศ.๑ สู่ยุคศตวรรษที่ ๒๑

ผอ.สพป.นศ.๒ มอบนโยบายการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู่้ช่วย ครู คศ.๑ สู่ยุคศตวรรษที่ ๒๑

May 8, 2015

742963.JPG

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 นายสันติ แสงระวี ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมสัมมนาตามโครงการพัฒนาฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ช่วยและครู คศ.1 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน ก่อนการประชุมจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรจาก สพป.นศ.2 ซึ่งได้มอบให้แก่โรงเรียนที่มีการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ ป.6 ที่ได้คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 72 โรงเรียน และโรงเรียนที่มีผลสุดระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 8 โรงเรียน และดำเนินการประชุมอบรมสัมมนาตามโครงการพัฒนาฯ ผู้บริหารสถานศึกษาโดยนายวีระ เจริญพร หน.กลุ่มงานจัดการเลือกตั้ง กกต.จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายการเลือกตั้งและตามด้วย รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ นักวิชาการอิสระ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวขับเคลื่อนสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการเตรียมการรับการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอกรอบที่ 4 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และเวลา 13.00 น. ครูผู้ช่วยและครู คศ.1 โดยรศ.ดร.สุพักตร์ฯ ให้ความรู้ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนเพื่อเด็กที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้รับการพัฒนาและได้รับความรู้เพื่อเตรียมพร้อมในการขับเคลื่อนสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

07 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: