Home > ข่าวการศึกษา > นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ ๑

นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ ๑

May 9, 2015

743712.jpg

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้บริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้จัดทำโครงการติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในด้านกายภาพการจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนของสถานศึกษา เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และความพร้อมของบุคลากรในสถานศึกษา ในการที่จะส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนได้จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม ออกนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัด พร้อมกันในเปิดภาคเรียนวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

08 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: