Home > ข่าวการศึกษา > คุรุสภาเขตพิ้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ เสริมสร้างคุณธรรมจรืยธรรม

คุรุสภาเขตพิ้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ เสริมสร้างคุณธรรมจรืยธรรม

May 14, 2015

745637.jpg

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558 ณ วัดศรีทวี อำเภอเมือง จังหวัดนตรศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 89 คน หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับศาสนกับวิถีชีวิตครู การปฎิบัติตนให้เป็นคนดีและการบริหารจิต คุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ความคิดรากฐานแห่งการสอนและการสอนให้เป็นคนดี และการสร้างพัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่ายครูดี เพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความตระหนัก และมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ สามารถน้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และศิษย์ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ และส่งผลดีต่อวงการศึกษาในภายภาคหน้า โดยมีนายเสนอ ทองจีน ผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมีพระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์///สุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.4

14 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: