Home > ข่าวการศึกษา > ข่าว สพป. ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ข่าว สพป. ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

May 15, 2015

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ค สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี

745678.JPG

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ แจ้งนโยบายการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ค แก่คณะกรรมการดำเนินการสอบฯ ให้ตระหนักในทุกขั้นตอนกระบวนการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม แก่ผู้เข้าสอบ บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยดี ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ในนามของ สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา ที่ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการดำเนินการสอบ ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งและประสบผลสำเร็จด้วยดีทุกขั้นตอน

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/ruannoi.siangsanun/media_set?set=a.183837644972…

ภาพ/ข่าว : เรือนน้อย เสียงสนั่น ภฤศมน เถื่อนกลาง สพป.นครราชสีมา เขต ๗

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เรื่อง “อ่านให้รู้เรื่อง” ครูผู้สอนชั้น ป.4-6

745824.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เรื่อง “อ่านให้รู้เรื่อง”แก่ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โดยมีนายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ “นโยบาย ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนว PISA เพื่อเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมการอบรมมีดังนี้ บทอ่านกับการพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสู่ “การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” โดย นางสาวปราณีย์ เอกมอญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มปฏิบัติสร้างคำตามจากบทอ่านเพื่อพัฒนาสมรรถะตามแนวทาง PISA สู่การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดย นางสาววัลย์วิสา แจ้งสว่าง ครูโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) นางรุ่งเรือง ตาดี ครู โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ และนางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจัน ครู โรงเรียนบ้านเขากำแพง เป็นวิทยากร…

สพป.ปข. 2 ประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ O-net ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ อำเภอกุยบุรี ในสังกัด สพป.ปข. 2

745655.JPG

นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ O-net ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข. 2 อำเภอกุยบุรี ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(สทศ.) ได้จัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตอำเภอกุยบุรี พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ยังมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศอยู่ 10 โรงเรียน สพป.ปข. 2 จึงได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ O-net ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้สอนทุกคนใน 10 โรงเรียน ได้ศึกษาวิเคราะห์และสามารถกำหนดแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้สอน จาก 10 โรงเรียน ของอำเภอกุยบุรี เข้าร่วมประชุม รวม 96 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

14 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: