Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

June 19, 2015

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พัฒนาครูสังคมเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน

761579.JPG

นายไพรัช มณีโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) ณ ห้องประชุม 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) ให้กับครูผู้สอนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน การสร้างวินัยการเงิน และการจัดค่ายพัฒนาความรู้ความเข้าใจและการสร้างวินัยทางการเงินให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.5-6 การอบรมดำเนินการระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2558 ในรูปแบบการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูผู้สอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา ร.ร.ละ 1 คน รวม 122 คน โดยมีศึกษานิเทศก์และครูแกนนำฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ และการแสดงผลงานนักเรียน นักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ.ระยอง สังกัด สพม.18

761736.jpg

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ และการแสดงผลงานนักเรียน นักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันนี้ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เป็นผู้แทนพระองค์เปิดนิทรรศการและการแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีพุทธศักราช 2558 ณ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง โดยนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ และการแสดงผลงานนักเรียน กล่าวเบิกนายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เพื่อเบิกผู้เข้ารับเข็มที่ระลึก กราบเรียนเชิญเปิดนิทรรศการฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการและการแสดงผลงานนักเรียน โดยมีข้าราชการ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนรอรับผู้แทนพระองค์โดยพร้อมเพรียงกัน (เครือข่ายประชาสัมพันธ์-ภาพ/ลำดวน แสงมณี-ข่าว)

ยะลา เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

761558.JPG

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๐ คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวิทยากรชื่อดัง นายทรงพล ฐานวิสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า มาให้ความรู้เรื่องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน และแนวคิดเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และ ดร.กาญจนาภรณ์ มุขดารา นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ วิทยากร สพฐ. มาให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ในการนี้ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้ร่วมพบปะกับผู้เข้ารับการประชุมในครั้งนี้ ณ ภูต้นน้ำรีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล

18 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: