Home > ข่าวการศึกษา > พัทลุง ๒ รับการตรวจติดตามจาก สพฐ.

พัทลุง ๒ รับการตรวจติดตามจาก สพฐ.

June 23, 2015

763741.jpg

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 คณะ สพฐ.ออกติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 โดยติดตามผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ของโรงเรียน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) และโรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ซึ่งหัวข้อติดตามได้แก่นโยบายที่สำคัญ ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ.ด้าน 1) การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 2)การเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ 3)การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ส่วนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาติดตามเพิ่ม 2 ประด็น คือ โครงการหลักสูตรสื่อสารมวลชนและโครงการความเป็นพลเมืองดี คณะกรรมการติดตามประกอบด้วย

1) นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษา สพฐ.

2) นางรัสรินทร์ ชุติวิบูลฉัตร รอง ผอ.สำนักติดตามประเมินผล

3) นายอนิวัฒน์ บัวผาย สำนักติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พจนาถ ช่วยเนื่อง ภาพ/ข่าว

23 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: